Hoofdstuk 5

25.5.2003:  Denver Post –  door John Aloysius Farell.

Overlevende van overval bezoekt regelmatig allerlei instanties.

patsy

Patsy Spier draagt een jurk als zij naar Washington reist. Zij is beleefd, correct en introduceert zichzelf talloze keren, wanneer zij weer spreekt met een van de drukke en belangrijke mensen, die het land besturen. “Ik ben Patsy Spier uit Colorado”, zegt zij. “Ik ben een van de overlevenden van de overval in West Papua”. Haar verhaal gaat over dood en verderf, een plekje in de oorlog van terreur, maar sommige van de belangrijke mensen vergeten heel snel. Zij accepteert dat. Zij raakt niet ontmoedigd, wanneer sommige zich het voorval niet herinneren. “Het is belangrijk voor mij zelf”. Op die bewuste dag, 31 Augustus 2002, geraakte zij met 10 andere Amerikanen in een spervuur van kogels, welke ca 45 minuten duurde. De weg was mistig en zij werd in haar rug getroffen.

Haar man Rick, in de eerste auto, werd dodelijk in zijn hoofd getroffen. Rick, Ted en Bambang werden gedood en vele andere raakten gewond, waarvan sommige ernstig. De Indonesische politie telde later 134 kogelgaten in de auto’s. Patsy betreedt de barricades, verricht veel lobby-werk en stelt alles in het werk om de Amerikaanse hulpprogramma’s aan Indonesië, IMET fondsen,  te bevriezen.  Zij sprak zelfs met Paul Wolfowitz, een van de belangrijkste mannen en vorige week boekte zij een succesje. De Senaat van buitenlandse betrekkingen vroeg de regering Bush de IMET fondsen te bevriezen. ’s-Avonds alleen in haar hotelkamer, belt zij andere lotgenoten. Zij hebben te veel last van hun verwondingen om mij te helpen. “Ik heb geluk gehad”

 

26.5.2003: OCHA  – Rapport nr. 129

Papua:  algemene situatie:

Met betrekking tot de incidenten in Wamena(wapenroof) en de follow up situatie, vermeldde de lokale krant, Cenderawashi Pos, dat een samenwerkend team van NGO’s voor de bescherming van de mensenrechten in Papua, dat onderzoek verrichtte in het veld, zich zeer ontevreden toonde en protesteerde, dat de politie en het leger niet meewerkten. In overweging nemende, dat er ernstige schendingen van de mensenrechten hebben plaatsgevonden, wil het betreffende team de nationale Commissie van de mensenrechten (KPP HAM) uitnodigen om verder onderzoek te verrichten.

Onderwijs:

Het hoofd onderwijs in Wamena, GW de Fretes, vertelde op Zondag 17 Mei, dat studenten van 11 middelbare scholen in het district geen eindexamen konden doen vanwege het feit, dat er geen onderwijzend personeel beschikbaar was en dat er schoolgebouwen waren verwoest. De Cenderawasih Pos meldde ook, dat er duizenden universiteitsstudenten en 6 private studie organisaties een vreedzame demonstratie hielden voor het provinciehuis in Jayapura. De demonstratie richtte zich tegen de wet van het nationale scholingssysteem (SISDIKNAS), welke haaks staat op het systeem UUD 1945, de speciale autonomie wet voor Papua en dat de rol van Christelijke onderwijs organisaties in Papua niet respecteert. Verschillende lokale media bronnen rapporteerden, dat er in Merauke ook dergelijke protest demonstraties plaatsvonden.

29.5.2003:  van Tapol  tapol@gn.apc.org

Onderwerp: 4 inwoners uit Kuyawage stierven door honger en kou.

Tengevolge van razzia’s in Kuyawage door het Indonesische leger, op zoek naar gestolen wapens, stierven 4 inwoners, waaronder een 12 jarige jongen. Het nieuws over de doden kwam van een Baptist, die vanuit de bossen radiocontact onderhield met mensen uit Jayapura.  3 van de lichamen waren in staat van ontbinding en algemeen wordt aangenomen, dat zij aan kou en honger bezweken. Verschillen NGO leiders, waaronder Demianus Wakman van LBH Papua, Broeder Theo v.d. Broek, OFM, en Frederika van het Diocees Justice en Peace en Herry Maturbongs van Kontras Papua zeiden, dat het voor hun niet mogelijk was het rapport te checken, omdat het gebied zwaar wordt bewaakt en door veiligheidstroepen is afgesloten. Frederika bracht naar voren, dat de coalitie niet blij is met de geringe aandacht van de regionale regering voor deze razzia’s, tengevolge waarvan onschuldige burgers de dupe worden en veel rampspoed veroorzaken. De coalitie verzocht het leger dan ook hun toegang tot het dorp te verlenen teneinde hun in staat te stellen de feiten te checken en aan mensen, die humanitaire hulp behoeven, die te verschaffen. Kuyawage werd tot doel gekozen, omdat dit dorp de thuisbasis is van Yustinus Murib, een OPM leider, die wordt verdacht van de wapenroof  op 4 April.

De bevolking sloeg op de vlucht en hield zich schuil in de omringende bossen. De coalitie verzoekt de autoriteiten om terughoudendheid te betrachten, de razzia’s te stoppen en eventuele verdachten overeenkomstig de bestaande wetten te behandelen. Een onderzoeksteam, zoals b.v. de nationale mensenrechten organisatie Komnas HAM, moet in de gelegenheid worden gesteld het incident te onderzoeken en te monitoren en eventuele ongeregeldheden moeten aan de kaak kunnen worden gesteld.

31.5.2003:  Courier Mail  –  Ramp in West Papua – ramp in West Papua, excessen.

Volgens mensenrechtenorganisatie Elsham gebruiken Indonesische militairen vlammenwerpers om huizen in brand te steken en vermoorden hierbij Papoea’s. Ook huisraad en tuinen worden in het Kuyawage gebied vernietigd en 15 Papoea’s zijn hierbij omgekomen. 2 Pastors, die vorige week terugkeerden en voedsel zochten voor hun mensen, werden neergeschoten. Dit waren Kutis Tabuli, 41 en Engellek Tabuli, 57, hij was de kerkelijke leider van het district. 11 kerken zijn verwoest en vele Papoea’s worden vermist. Volgens Elsham rapporten stierven sommige in hun huizen, toen vlammenwerpers werden gebruikt.

Elsham meldde, dat soldaten bijbels vonden en deze doelbewust verbrandden, om zo van hun afkeuring blijk te geven. Er werden meer dan 50 bijbels verbrand. Het leger startte de campagne op 5 april, toen er wapens werden gestolen op het kazerne wapendepot in Wamena. Lokale bronnen claimen dat dit incident door de Kopassus is georganiseerd en mede is uitgevoerd door Papoea’s van een pro Jakarta militie. Er werden echter 9 soldaten gearresteerd voor hun betrokkenheid in de wapenroof. Een deel van de gestolen wapens werd ook teruggevonden in huizen op het kazerne complex.

Dit incident roept herinneringen op aan andere incidenten en hoort bij de tactieken om Papoea’s te provoceren en aanleiding te hebben voor het inzetten van harde acties voor de jacht op verdachte OPM leden. Hele gebieden worden dan afgesloten en men kan ongestoord hun gang gaan Steevast verdwijnen er Papoea’s en het is dan ook niet voor niets dat hele bevolkingsgroepen hun dorpen ontvluchten en een veilig heenkomen zoeken. Mensenrechten organisaties wordt de toegang ontzegd en het gebied is gebombardeerd tot een rechteloze staat, waarin van alles gebeurt. Een mensenrechten organisatie, zoals Elsham, zou internationaal moeten worden ondersteund, om de misdrijven, die dagelijks voorkomen te monitoren en te zorgen voor een goede follow-up, zodat men niet ongestraft doorgaat met plegen van deze misdrijven tegen de menselijkheid. Het is een schande dat de vrije wereld Indonesië toestaat al 41 jaar lang een repressie beleid tegen West Papua te voeren. Het laatste jaar verschijnen er genoeg rapporten op de verschillende websites en iedereen heeft de gelegenheid hier kennis van te nemen. Wat moet er daar eigenlijk nog meer gebeuren?

31.5.2003:  Reuters – onafhankelijk onderzoek moet mogelijk zijn.

De V.S hebben Indonesië op het  hoogste niveau gewaarschuwd, dat indien Jakarta in gebreke zou blijven om medewerking te verlenen bij het oplossen van de moord op 2 Amerikaanse onderwijzers, dit de bilaterale betrekkingen zou beïnvloeden. De V.S. defensie secretaris, Paul Wolfowitz, sprak met de Indonesische minister van defensie, Matori Abdul Djalil en ook de affaire Aceh kwam hierbij ter sprake. Hij benadrukte, dat Indonesië transparantie in het militaire offensief moest tonen en dat onafhankelijk onderzoek mogelijk moest zijn. Deze ongewone harde boodschap legt extra gewicht in de schaal, omdat dit in het openbaar door Wolfowitz, een vroegere V.S. ambassadeur in Indonesië, die nauwe banden met dat land onderhoudt, werd medegedeeld. De nieuws conferentie volgde gesprekken op de zijlijn tussen Matori en Wolfowitz op een veiligheidsconferentie in Singapore.

Het fiscale V.S. budget over 2004 bevat $ 400.000 voor een militair trainingsprogramma voor Indonesische officieren. Maar de Senaat wilde onlangs, dat men hier voorwaarden aan verbond, zowel voor IMET  als voor een programma om buitenlandse verkopen  van militaire goederen uit de V.S. De Senaat wil, dat het Indonesische leger adequate maatregelen neemt om de verantwoordelijken voor de Freeport aanval voor het gerecht te brengen. Wolfowitz beaamde, dat deze aanval en moord op 2 Amerikaanse onderwijzers een belangrijk gegeven was. “Wij hebben een bevredigende samenwerking nodig”’, zei hij. FBI teams waren al in West Papua, maar de bevindingen daarvan zijn niet bekend gemaakt. Wolfowitz appelleerde ook een politieke oplossing in Aceh na te streven, maar Jakarta weigerde. De Indonesische minister vertelde aan verslaggevers, dat de campagne in Aceh kort zou duren, niet meer dan 6 maanden. Een lange duur zou onze regering schaden, voegde hij toe. De eenmansactie, het lobbywerk van Patsy Spier heeft hier duidelijk vruchten afgeworpen en door haar tact, haar vasthoudende correcte optreden, maakt duidelijk, dat zij tot in de hoogste kringen is doorgedrongen.

2.6.2003:  Jakarta Post  –   Nethy Dharma Somba

Indonesische regering verzocht schendingen van de mensenrechten in Papua te onderzoeken. Leiders van religieuze groeperingen willen onafhankelijk onderzoek naar bewezen mensenrechten schendingen door het Indonesisch leger in Wamena in hun jacht naar de daders van de wapenroof in Wamena op 4 April. Wij doen een beroep op de centrale regering en lokale autoriteiten om serieus aandacht te schenken aan betreffende schendingen tengevolge van de militaire operaties in Wamena, zei Herman Saud van de Evangelische Kerk in Papua. Socrates Sofyan Yoman, voorzitter van de Papua groepering van de Baptisten gemeenschap vertelde, dat de nationale commissie van de mensenrechten was gevraagd grondig onderzoek te verrichten. Broeder Theo v.d. Broek van het Jayapura Diocees was het hiermee eens en zei, dat een onafhankelijk , grondig onderzoek van groot belang was om verwarring in de provincie te voorkomen.

Een samenwerkingsverband van NGO’s hebben een team gevormd om onafhankelijk onderzoek te doen en claimen een aantal schendingen door soldaten tegen de burgerbevolking te hebben vastgelegd. Op een persconferentie vertelde woordvoerder Anum Siregar, dat het team 35 gevallen van arrestatie, marteling en intimidatie te hebben verzameld, alsmede 17 brandstichtingen en 16 roofincidenten. Verschillende Papoea’s stierven aan verwondingen. Het team ontdekte ook de lichamen van 3 burgers in een bos in Kuyawage op 14 Mei. Het waren Yesaya en Obenus Tulenggan en Eretene Murib.  Kalebek Hiluku, die werd doodgeschoten in een huis in Ebele, was resident van Kurulu en geen rebel, zoals het leger deed voorkomen. De soldaten eigenden zich andermans bezittingen toe en stalen geld en bankboekjes.

2.6.2003:  – Papoea Congres – Leiden dd. 3.5.2003.

Tijdens dit Papoea Congres was er een workshop, “rechtzetting van de geschiedenis” en ging uit van de Stichting Pro Papua. Er waren verschillende sprekers en in deze workshop werden 3 stellingen naar voren gebracht.

Thesis 1: De Papoea’s hebben recht op hun eigen geschiedenis.

Thesis 2: De V.N. moet zo spoedig mogelijk meewerken aan het verzoek om historisch onderzoek te verrichten naar hun rol met betrekking tot de “Act of Free Choice”  toen der tijd.

Thesis 3:  de vredeszone behoeft internationale steun (demilitarisering van West Papua, eigen veiligheidsdienst.

De conclusie was, dat er nationale en internationale steun nodig is om te komen tot een herziening en herontdekking van de geschiedenis van de Papoea’s. Voor wat betreft het referendum in 1969, de “Act of Free Choice”, moet er een objectief, historisch onderzoek  worden gestart naar de naleving van de gemaakte overeenkomst, de raadpleging van de bevolking en moeten de naakte feiten boven water worden gebracht. Zonder harde feiten onderneemt de politiek niets. Van Nederlandse zijde was er de inbreng van de commissie Drooglever, waarvan het rapport waarschijnlijk eind dit jaar zal worden afgesloten. Een historisch onderzoek door de V.N., waarom in 2002 al is verzocht, is nog niet opgestart. Voor thesis 3 zijn er verschillende opties, alhoewel van een algehele Indonesische militaire terugtrekking geen sprake zal zijn.

Naschrift:

Een grondig historisch onderzoek zal gezichtsverlies opleveren voor verschillende landen, niet in het minst voor Indonesië, omdat men de naleving van het akkoord geweld heeft aangedaan. Voor andere betrokken landen kan men stellen, dat men het niet zo nauw heeft genomen met belangrijke principes, zoals vastgelegd in het V.N. handvest. Men heeft hier economische belangen laten prevaleren en de rechten van een compleet volk werden met voeten betreden. Dit is dan ook de reden, dat dit beschamende optreden tot gevolg heeft gehad, dat het hele gebeuren in de taboe sfeer is beland. Het was ook de reden over West Papua te gaan schrijven, feiten wereldkundig te maken en belangstellenden een indruk te geven over wat er zoal in onze vroegere Nederlands Nieuw Guinea gebeurde.  West Papua is inderdaad in een versnelling gekomen en het op gang gekomen historisch onderzoek zal uitwijzen, dat de Papoea’s er wel erg bekaaid vanaf zijn gekomen. West Papua wordt echter hot item en krijgt om verschillende redenen steeds meer aandacht. Het is nu aan de media en de politiek hier iets mee te doen en te proberen druk uit te oefenen om het bestaande conflict niet uit de hand te laten lopen.

4.6.2003:  Pacific Magazine 

Papua–  Studenten dreigen met acties als de militaire campagne blijft voortduren. De Papoea Studenten Organisatie Communicatie Forum heeft gedreigd de bevolking van het Centrale Hoogland te mobiliseren, als de Indonesische militaire acties in het gebied, vandaag 3 Juni, niet stoppen. Volgens de studenten zijn 18 Papoea’s gedood, als gevolg van de wapenroof in Wamena. De studenten stellen voor mensenrechten groeperingen in het gebied toe te laten teneinde levensbehoeften en medische zorg aan de bevolking te verschaffen.  Men geeft ook aan, dat de militaire raid door een mensenrechtenorganisatie moet worden onderzocht. De Papoea wetgevende macht zou een proces dialoog, zoals voorgesteld door provinciale kerkelijke leiders, moeten aanmoedigen.

7.6.2003: van Tapol –  rapport van ELSHAM

Elsham directeur laster over Kopassus ten laste gelegd. J.G. Bonay, directeur van Elsham, is opgeroepen om op 11 Juni voor het gerecht te verschijnen om zich te verdedigen voor de ten lastenlegging, welke hem door de militaire Trikora bevelhebber is overhandigd. Hij zou de goede naam van de Indonesische troepen(Kopassus)  door het slijk hebben gehaald. Hij hield een persconferentie  voor Indonesische en buitenlandse verslaggevers, waarbij hij leden van het Indonesische leger(Kopassus) beschuldigde, betrokken te zijn geweest  bij het schietincident bij Freeport.  Bonay zei, dat hij klaar was om voor het gerecht te verschijnen en heeft een team van advocaten, die hem vergezellen.

7.6.2003: Radio New Zealand International –  gemaakt op 10.27 uur op 6.6.2003.

3 Papoea’s beschuldigd van verraad in vlag incident.

Rapporten uit Indonesië vermelden, dat 3 Papoea’s beschuldigd zijn van verraad, omdat zij de verboden separatisten vlag in hun bezit hadden. Wanneer zij schuldig worden bevonden, kunnen Herman Wanggai, Edison Waromi en Yordan Ik, de doodstraf krijgen. De verdediging zegt dat vrijheid van meningsuiting onderdeel is van democratie en dat het dragen van de Morning Star separatisten vlag , niet als verraad kan worden beschouwd. De krant Jakarta Post vermeldde, dat de 3 Papoea’s op 14 December 2002 werden gearresteerd op het terrein van de Cendrawasih Universiteit in Jayapura, terwijl zij de vlag bij zich hadden. Zij wachten op hun berechting.

12.6.2003: De Jakarta Post –  Trikora bevelhebber trekt aanklacht in.  ( Zie 7.6.2003)

De militaire Trikora bevelhebber Maj.Gen. Nurdin Zainal over West Papua heeft de aanklacht tegen de directeur van Elsham ingetrokken. Elsham had de Kopassus beschuldigd van betrokkenheid bij de overval bij Freeport. De rechtszaak was geplanned voor Woensdag in Jayapura, maar de advocaat van de bevelhebber Maj. CHK Priyono liet de aanklacht intrekken. Betreffende affaire geniet buitensporig veel aandacht en onlangs heb ik nog een stukje geschreven over Patsy Spier, de weduwe van een van de omgekomen 2 Amerikaanse onderwijzers. Zij mobiliseerde alle Amerikaanse slachtoffers en zij laat niets aan het toeval over en stelt alles in het werk Amerikaanse senatoren over dit incident in te lichten en hun over te halen de Amerikaanse hulpfondsen aan Indonesië te laten bevriezen, totdat men openheid van zaken geeft en medewerking verleent om de daders van dit schietincident te traceren. Zij ondervindt veel goodwill en is tot de hoogste Amerikaanse kringen doorgedrongen. In dit verband verwijs ik naar 25.5.2003,

16.6.2003:  De Jakarta Post   :   mening

Er moet een betere oplossing voor Papua voorhanden zijn,  door Neles Tebay, P.University of Urbania, Rome. Op basis van een krijgswet decreet door President Megawati Sukarnoputri wordt een geïntegreerde militaire operatie geleid in Aceh. Het dient tot doel om de vrije Aceh beweging(GAM) te vernietigen onder het mom de Indonesische territoriale integriteit te handhaven. Zal een dergelijke operatie ook in Papua worden toegepast? Er zijn wel 5 redenen aan te voeren voor een bevestigend antwoord:

1)     Zoals in Aceh is er ook in Papua een vrijheidsbeweging (OPM), alhoewel slecht bewapend en niet georganiseerd.

2)     Papua wordt gepromoot als vredeszone, ook door guerilla leiders.

3)     Op het 2e Papoea Congres in Juni 2000 hebben de Papoea’s een besluit genomen om via vreedzaam overleg en onderhandelingen met alle betrokken partijen, inclusief de Indonesische regering, tot een oplossing te komen. Sindsdien probeert men een 3e onafhankelijke partij  in het leven te roepen om toch tot een dialoog te komen om het Papua probleem op te lossen. De Papoea’s menen, dat alleen via een eerlijke dialoog tussen de beide partijen een algemeen begrip kan worden bereikt en de hoofdoorzaken van de problemen  worden onderkend en dat men vervolgens middels een gezamenlijk en geloofwaardig legaal proces  naar een vreedzaam en democratische oplossing moet zoeken. Het Papoea Presidium Council(PDP) heeft hun interpretatie van de dialoog aan de centrale regering overhandigd. Dit wordt door vele NGO’s en sommige landen ondersteund. Tot dusverre heeft Jakarta zich niet bereidwillig opgesteld om de dialoog aan te gaan.

4)     De Indonesische regering beschouwt de speciale autonomie wet als de eind oplossing voor Papua. De wet passeerde in Oktober 2001, De Papoea regering accepteerde dit ondanks protesten van Papoea’s. Ook de internationale gemeenschap ondersteunde de speciale autonomie status. De wet is echter nog niet in werking getreden. De Indonesische regering ondermijnt nu de speciale autonomie wet en de wet kan niet worden uitgevoerd, omdat de vereiste oprichting voor de Papoea Volken Raad(MRP) nog niet heeft plaatsgevonden.

5)     President Megawati Sukarnoputri heeft een presidentiële instructie uitgegeven om Papoea in 3 provincies te verdelen. Een van de redenen hiervoor is om de afscheidingsbeweging in Papoea te verzwakken. Deze instructie veroorzaakt niet alleen verwarring en spanning, maar roept de vraag op of men de speciale autonomie nog wel steunt? Sindsdien is er nauwelijks uitleg geweest.  De onwil van Indonesië om de dialoog met de Papoea’s aan te gaan kan worden uitgelegd als een indicatie dat Papua het volgende doel is voor oorlogshandelingen. Het is aan de centrale regering om te beslissen.

 

 

17.10.2003: Jakarta Post, Jayapura,Papua  –  Nehty Dharma Somba

Soldaten berecht voor hulp aan rebellen.

De plaatselijk krijgsraad heeft op Donderdag 2 soldaten tot 14 maanden gevangenschap veroordeeld voor hun aandeel in de wapenroof van Wamena afgelopen April.Luitenant Wenda kreeg 1 jaar+2 maanden en sergeant Jikwa 10 maanden. De veroordeelde soldaten tekenen geen beroep aan. Het panel bevond Pilius schuldig aan het verstrekken van ammunitie aan Papoea rebellen. De ammunitie werd waarschijnlijk gebruikt bij de overval, waarbij 2 soldaten omkwamen en ook een rebel werd gedood. De diefstal werd toegeschreven aan leden van de OPM. 7 andere soldaten werden bestraft met 7 maanden en 20 dagen wegens plichtsverzuim met betrekking tot de overval. De meeste wapens werden op het kazerneterrein teruggevonden. Volgens bevelhebber Ryacudu, die onlangs Wamena bezocht, moeten soldaten, die de staat verraden en wapens verschaffen aan de vijand met de doodstraf worden veroordeeld.

Deserties:

De legerleiding verantwoordelijk voor militaire aangelegenheden in Papua is  het afgelopen jaar geconfronteerd met zeker 200 desertie gevallen. In Papua waren er 52 desertie gevallen, 1 moordzaak, 2 seksuele vergrijpen, 4 intimidatie gevallen, een geval van vernieling andermans eigendom en 3 gevallen van insubordinatie. Van betreffende 63 gevallen kwamen er 52 niet opdagen voor het militair tribunaal en werden bij verstek veroordeeld. De deserties betreffen bijna allemaal Papoea’s en worden toegeschreven aan de geografische situatie in Papua. Na absentie van 1 maand volgt er een waarschuwing, na 2 maanden vervalt het salaris en na 3 maanden oneervol ontslag. Men vreest dat gedeserteerde Papoea’s zich bij de OPM aansluiten.

Ook in Aceh zijn er meldingen van deserties van soldaten, die overlopen naar de GAM, het komt zelfs voor op Oost Java.

Wat de soldaten ook motiveert, men is uitgerust met wapens en op de hoogte van militaire operaties en als dat gebeurt in probleemgebieden, baart dat zorgen voor de Indonesische legerleiding.

22.10.2003: van AWPA – Melbourne  –  Yudhoyono in Australië

De Indonesische Minister van veiligheidszaken, de gepensioneerde generaal Susilo Bambang Yudhoyono, had het moeilijk voor een forum in Melbourne, toen men hem vragen stelde over het gevoerde politieke beleid in Aceh en Papua. Hij is de op 3 na hoogste in rang van de Megawati regering en wordt getipt als kandidaat voor de nieuwe verkiezingen van volgend jaar.

Yudhoyono benadrukte, dat er noodzaak was voor vrede en rechtvaardigheid, hij werd hiertoe uitgedaagd en zei, dat de conflicten in Aceh en Papua niet alleen met militaire middelen konden opgelost. Wat die andere middelen zouden moeten zijn, werd niet aangeroerd.

Dor een lid van het forum werd Yudhoyono aan de tand gevoeld over de problemen in Papua.

Indonesië werd beschuldigd de internationale gemeenschap te misleiden door de belofte over de invoering van de speciale automie wet en waarvan na 18 maanden minder dan 10% is nagekomen.

Hij werd ook aangesproken over de opsplitsing van Papua in 3 provincies.

“Hoe kunt U verwachten, dat Australiërs dergelijke initiatieven steunen, terwijl U constant het aantal militairen in Papua versterkt, het geweld toeneemt en Uw eigen wetgeving wordt verkracht”?

Yudhoyono ontkende eerst, dat er troepenversterkingen plaatsvonden en stelde, dat betreffende waarneming stoelde op troepenverplaatsingen.

Wat betreft de autonomie stelde hij, dat de basis politiek erop gericht was de bestaande problemen op te lossen en de rebellie in Papua zo vreedzaam mogelijk te beëindigen. Hij stond afwijzend tegen de kritiek van opdeling en stelde dat de problemen hier lagen bij onenigheid over de wetgeving.

 

Mening: Hij was dan ook in Australië en zijn uitspraken waren dermate afgewogen en aangepast, dat hij er waarschijnlijk zelf niet in gelooft. Hij is al op verkiezingstoer, want onlangs las ik een rapport, waaruit men kon concluderen, dat de OPM snel moest worden uitgeroeid. Zijn woorden zijn in tegenspraak en reflecteren in het geheel niet met wat hij naar voren brengt.

Men is de dialoog met de Papoea’s altijd uit de weg gegaan en hij als gepensioneerd generaal weet drommels goed wat er zich allemaal in Papua heeft afgespeeld.

Geen enkele regering na het Soeharto tijdperk heeft het Papoea conflict serieus genomen, terwijl goed regeringsbeleid waarschijnlijk de sleutel zou zijn geweest om een goede samenwerking met de Papoea’s aan te gaan. In plaats daarvan heeft men het leger zijn gang laten gaan met alle gevolgen van dien.

 

29.10.2003: Laksamana net –  ontbossing in Indonesië het ergste ter wereld.

Indonesië heeft het hoogste ontbossing niveau ter wereld. Elk jaar verliest het 3,8 miljoen ha. bos.

Nieuws agentschap Antara meldt, dat Forest Watch Indonesia(FWI), directeur Togu Manurung, aangeeft, dat de grootste verwoesting plaatsvindt in Papua, waar aan 15 firma’s vergunningen zijn uitgegeven.

Papua verliest elke maand 600000 kubieke meter hout, vaak ook nog illegaal.

Manurung laakt het regeringsoptreden om deze bossen te redden en dat men niet met maatregelen komt. Er bestaan illegale maffia praktijken in samenwerking met corrupte Indonesische functionarissen, die bossen blijven leegplunderen. Het is een epidemie.

Veel van de illegale houtkap wordt gelinkt aan het Indonesische leger en is gekoppeld aan een idioot bestaand systeem, dat legerpersoneel zelf zijn salaris maar dient aan te vullen. Slechts 30% wordt door de staat uitgekeerd en de rest moet men maar zien bij te verdienen. Dit varieert van het zich verhuren als huurmoordenaar tot ordinaire diefstal, smokkel etc. en voor het handjevol generaals schijn Papua dan ook een goudmijn te zijn. Nu is Indonesië een van de meest corrupte landen ter wereld en het laat zich raden hoe het in zo’n afgelegen gebied als Papua ernaar toe gaat.

Het is voorgekomen, dat een trucker beladen met hout, door militairen werd staande gehouden, een revolver tegen zijn hoofd werd gedrukt en zijn cabine moest verlaten. Soldaten reden weg met de truck om de lading te gelde te maken. Dit is een van de vele voorbeelden, vaak loopt het erger af.

 

31.10.2003: Tempo Interactive Jakarta: Papoea’s demonstreren bij het ministerie van gezondheid.

Op Woensdag demonstreerden ca 800 Papoea’s om bij Minister Sujudi aandacht te vragen voor de gezondheidsproblemen in Papua.

“De behoefte aan gezondheidszorg in Papua is groot, ook in aanmerking nemend, dat het aantal Aids gevallen alsmaar toeneemt”, zei Elang Oasis, directeur van een hulporganisatie, die deelnam aan de demonstratie.  In Augustus en September demonstreerden de Papoea’s ook al , maar vonden geen gehoor. “Wij willen nu een heldere verklaring over het gebruik van bestaande fondsen, data geven aan, dat bepaalde fondsen worden gebruikt voor oneigenlijke zaken en soms worden geswitched en wij willen graag weten waarvoor”

 

5.11.2003: Jakarta Post, door Nethy Dharma Somba:  een dode, 4 gewonden na aanval rebellen.

Een constructie medewerker werd doodgeschoten in het Paniai gebied, ca 1000 km ten Westen van Jayapura en 4 anderen raakten ernstig gewond.

De aanval werd waarschijnlijk uitgevoerd door leden van de OPM, zei Brig.Gen.Tommy Jacobus, waarnemend politie chef van Papua.

De aanval begon Dinsdagmorgen, toen 8 medewerkers nog sliepen in een schoolgebouw, waaraan men werkte. De 2 politie functionarissen, bedoeld als bewaking, sliepen daar ook en een van hen raakte ook gewond. Het lot van de andere medewerkers is nog onzeker, omdat zij nog worden vermist. Na het schietincident vluchtten de aanvallers en de dode en gewonden werden naar Nabire vervoerd. Jacobus vermoedde, dat de Papoea rebellen leden waren van een groep, geleid door Titus Murib en Thadeus Yogi.

 

6.11.2003: AWPA Sydney:   Dood van Papoea leider + 9 andere door Kopassus.

Vandaag kwamen er rapporten binnen over de moord op Yustinus Murib en tenminste 9 leden van zijn groep door Kopassus troepen. Murib was de regionale commandant van de OPM.

Vorige maand stuurde Murib een brief naar de V.N., waarin hij pleitte voor een onafhankelijke staat en om eventueel zelf als onderhandelaar op te treden tussen President Megawati en de onafhankelijkheidsbeweging, de OPM.

Murib, samen met Petrus Tabuni en andere OPM leiders hadden besloten om te kiezen voor vreedzaam overleg met Jakarta om te discussiëren over de politieke status van Papua. Hun oproep is in lijn met kerkelijke leiders en leiders van andere organisaties om in Papua een vredeszone te creëren.

De brief van Murib + filmtapes met een emotionele oproep aan de internationale gemeenschap, werd Papua uitgesmokkeld en werd afgelopen week uitgezonden op de Australische TV uitzending:Dateline.

Murib werd gefilmd, toen hij de brief voorlas aan zijn supporters in een van de 11 verwoeste dorpen, welke eerder dit jaar door een operatie van de Kopassus werden verwoest en waarbij 5000 burgers de jungle invluchtten en waarbij meer dan 20 slachtoffers vielen. Meer dan 1000 mensen werden gedwongen zich ergens anders te vestigen.

De brief is bedoeld support te vinden en een opening te maken richting Jakarta. De oproep wordt zeker door het leger niet gehonoreerd omdat dit de rechtvaardiging van hun militaire aanwezigheid zou ondermijnen. Er zijn nu al 11000 militairen in Papua, een buitensporig hoog aantal.

Het lijkt erop dat dergelijke verzoeken tot dovemans oren zijn gericht en men gewoon doorgaat met de jacht op OPM leden.

Volgens Joe Collins van AWPA Sydney zou de Australische regering meer druk moeten uitoefenen op de Indonesische regering om nu eindelijk eens te gaan samenwerken met kerkelijke en burgerlijke organisaties en de OPM om de bestaande impasse te doorbreken.

 

De gesmokkelde tapes bevatten smeekbeden om hulp, gericht aan het buitenland.

De films vertonen een gedetailleerd overzicht van verbrande en vernielde kampongs, scholen en kerken door het Indonesische leger. Het materiaal werpt een bijzonder licht op de regio, over een strijd, die Indonesië de wereld niet wil laten zien.  Hier in de Hooglanden, in het meest afgelegen gebied ter wereld, probeert het leger de OPM uit te roeien en hierbij vallen ook veel burger slachtoffers, omdat men gewoon kampongs aanvalt en schiet op alles wat beweegt.

Voor de eerste keer verschaffen deze tapes bewijsmateriaal en doen getuigen een boekje open over recente militaire operaties in de Hooglanden. Betreffende verklaringen komen overeen met rapporten van kerkelijke- en mensenrechten organisaties, zoals Elsham en Kontras, die dit jaar zijn verschenen.

 

7.11.2003:  Demmak-Wamena – razzia’s:

ca. 200-300 soldaten vielen Bulukma bij het dorp Yalennga in het Wamena gebied binnen, drongen in huizen en schoten op iedereen daar aanwezig. 10 Papoea’s werden gedood en 4 andere gewond, waaronder een zesjarig jongetje. Vier van de doden zouden geen OPM leden zijn. De gedode Papoea’s zijn, Josep Gombo, Yonius Wanimbo, Samuel Tabuni, Yustinus Murib, Lenius Terleggen, Naip Terlenggen, Tingkap Tabuni, Ararik Murib, Nuir Murib, Ubah Terlenggen. De 10 lichamen werden in een truck gegooid en naar het ziekenhuis van Wamena gereden, waar ze op de vloer werden gedumpt.

De politie bewaakt het hele dorp en geen dorpeling mag zonder toestemming rondlopen. Het uitgaansverbod is streng en men heeft geen toegang tot de omgebrachte Papoea’s.

Naar verluidt zou een informant 50.000.000 R. zijn betaald voor de tip, dat zich OPM leden in het dorp ophielden. In tegenstelling tot sommige media rapporten, legerbronnen is betreffende aanval niet gerelateerd aan het schietincident in het Paniai district, waarbij nu bekend is geworden, dat er 4 werknemers zijn omgekomen. Het ligt ook te ver weg.

Legerbronnen melden, dat er sprake zou zijn van een clash in de jungle en dat er wapens bij de gedode mannen zijn gevonden, die in Wamena zouden zijn gestolen.

Dit rapport komt met een heel ander verhaal, een niets ontziende overval en zoals altijd worden lichamen meteen begraven om lijkschouwing en autopsie uit te sluiten.

Wat is de werkelijke betekenis van oorlog tegen terrorisme?  Zie onderstaande beelden!

shot1

 

7.11.2003:  Jakarta Post: mening:  Leven is goedkoop in Indonesië: door Kornelius Purba, hoofdredacteur.

Een sterk gevoel van medelijden zal bij iedereen opkomen, toen men beelden zag van de slachtoffers tengevolge van de desastreuze overstromingen in Bahorok, Noord Sumatra in de krant en via TV reportages van afgelopen Donderdag.

Alhoewel het medelijden snel zal overslaan naar woede als men de voorpagina van Indonesia Pos zou zien. Die liet zien, hoe 4 Indonesische militairen omgingen met het lichaam van een Papoea OPM rebel. Men behandelde het lichaam als een dierlijke trofee, dat men op de jacht had buitgemaakt.   Drie soldaten trokken het lijk grinnekend bij de haren omhoog, terwijl een vierde zijn geweer op Yustinus buik richtte.

Zelfs in de meest wrede oorlogen is dergelijk gedrag niet te tolereren. Indonesië noemt zich zelf een geciviliseerd en religieus land, waarbij het leven wordt gestuurd door de geheiligde status ideologie van Pancasila. Wij neigen ernaar onze mysterie te linken naar onze bestemming, waarbij wij de geboorte zien als een wonder van God!

Dodelijke stilte: massa slachting op Biak in 1998: door Kel Dummet, AWPA,Australië

6 Juli was de “verjaardag” van een van de meest schaamteloze gebeurtenissen in betrekkingen tussen Australië en Indonesië.

In Juli 1998 voerde het Indonesisch leger een massa slachting uit op Biak, ca 200 km ten Noorden van Australië. Meer dan 100 Papoea’s, meest van hen vrouwen, werden vermoord.

Tot schande van Australië, ondanks dat de inlichtingendienst het vreselijke gebeuren bevestigde, weigert de Australische regering de massa slachting te veroordelen en tot op de dag van vandaag weigert men hierover te rapporteren. Afgelopen jaar was ik in Biak en ondanks het feit, dat het eiland oogt als een tropisch paradijs, werkte de wetenschap over de slachting als heel verontrustend.

De wonden van deze verschrikkelijke gebeurtenis zijn niet geheeld. Ook de wonden van 40 jaar lang constante intimidatie, geweld met soms dodelijke afloop, helen niet.

De Papoea Vrouwen Solidariteits Groep werd opgericht om slachtoffers van de massaslachting te   steunen. Alle vrouwen in Biak leven dagelijks in constante vrees over psychischs, fysiek of seksueel geweld. De vrouwen beschrijven de maandelijkse dansparty’s in afgelegen dorpen, georganiseerd door het leger en die elke jonge Papoea vrouw, getrouwd of niet, geacht wordt te bezoeken. Op deze party’s of later bij hun huis, worden vrouwen door soldaten verkracht en familieleden, hun mannen kunnen niets doen. De dag na deze ontmoeting, was ik getuige van een voorval, dat plaatsvond in een overvolle taxi, bestuurd door een buitendienst zijnde Brimob militair. Toen een jonge Papoea vrouw met een mand met vers gekochte vis uitstapte op de lokale markt, ging de chauffeur voor haar staan en eigende zichzelf de vis toe uit haar mand. Deze incidenten zijn gemeengoed.

Hieronder volgen de details van de massamoord:

Meer dan 20 vrouwen en een paar mannen, slachtoffers en getuigen van de misdaden, kwamen samen in het huis van de Papoea Vrouwen Solidariteits Beweging. Zij vertelden mij, dat het leger ’s morgens om 05.00 uur het vuur opende op een menigte slapende jonge mensen bij de haven, die de wacht hielden bij de Morning Star, de vlag, die een paar dagen eerder was gehesen.

De gehele Biakse bevolking werd omsingeld en samengedreven naar de haven, waar zij gedurende het verdere verloop van de dag blootstonden aan fysieke en seksuele handelingen, jonge kinderen inbegrepen. Meer dan 100 vrouwen, sommige met baby’s werden gedwongen aan boord te gaan  op 2 marine schepen. Honderden werden gevangengenomen en ondergebracht in een politie bureau en een legerbasis. Veel van de gewonde moesten later zonder medische verzorging terug naar hun dorpen, omdat militairen bezoek aan een ziekenhuis verhinderden. Velen zijn vermist.

De gemeenschap van Biak had zich verenigd voor onafhankelijkheids demonstraties. Er was ineens hoop voor meer openheid omdat President Habibie neigde naar meer overleg. Vrouwen uit Biak maakten vlaggen en de Morning Star wapperde vanaf de watertoren in de haven.

Op 2 Juli deden politie en militairen een poging de vlag te verwijderen en de viering een halt toe te roepen, maar het aantal demonstranten was te groot. Meer dan 100 militairen werden vanuit Ambon aangevoerd en op 5 en 6 Juli begon de massa slachting op de bevolking van Biak.

Een invalide getuige beschreef hoe hij werd gedwongen aan boord te gaan, maar door een sympathieke zeeman werd hij overboord gegooid, toen het fregat zee koos. Hij vertelde, dat vrouwen werden ontkleed, toen het schip wegvoer. Niemand weet precies wat er aan boord gebeurde, want niemand overleefde het. In de weken, die volgden, meldde een kerkelijk rapport, dat er lichamen voor de kust dreven, sommige met afgesneden ledematen, vrouwen zonder borsten, mannen met afgesneden penissen. De lichamen van 2 vrouwen spoelden aan  op een ander eiland, zij waren met hun benen aan elkaar gebonden en hun vagina’s dicht gepropt met krantenpapier. Kerkelijke instanties op Biak documenteerden de ontdekking van 70 lichamen, inclusief kinderen, die aanspoelden of in netten van vissers terechtkwamen.

Slechts oppervlakkige rapporten verschenen er over de massamoord, maar die kwamen pas, toen 2 Australische hulp medewerkers, Rebecca Casey en Paul Meixner, ter plekke tijdens de massaslachting, terugkeerden naar Australië en hun verhaal vertelden. De Sydney Morning Herald kwam met het verhaal in November 1998. De twee hulp medewerkers waren geen ooggetuigen van de betreffende moorden, maar het werd hun verteld door vrienden in Biak, waar men 3 dagen verbleef. De dood van 5 Australische journalisten, die getuigen waren van de invasie in Oost Timor, moet nog op hun netvlies hebben gestaan.  Ondanks opdracht tot een officieel onderzoek rapport, geleid door Majoor Dan Weadon, een inlichtingen officier, verbonden aan de Jakarta ambassade, weigert de Australische regering de Indonesische misdaad publiekelijk te veroordelen. En ondanks pogingen van AWPA en inclusief een niet succesvol “freedom of information” applicatie, is het Weadon rapport niet openbaar gemaakt. In een artikel in de Sun Herald in November 2001, vertelde Kapitein Andrew Plunkett, een Australische inlichtingen officier, dat de Biak slachting een herhaling van de TNI in Oost Timor. En wat het Sun Herald artikel beschreef als een schokkende en onorthodoxe aanval van een officier op de buitenlandse politiek, ging Kapitein Plunkett hier echter veel verder en beschuldigde de Australische regering en passant ervan groen licht te geven in vervolg op de misdaden in Oost Timor door geen publiekelijk protest te laten horen over het gedrag van Indonesië ten aanzien van de massa slachting in Juni 1998 in Biak.

Het is een duidelijk bewijs van kracht en integriteit van de Papoea bevolking, dat ondanks alle jaren van mensenrechten schennis door het Indonesisch leger, de Papoea’s al sinds 1988 een pleidooi houden voor een vreedzame strijd, zoals zij zeggen “on love and peace”. Op het eind van de samenkomst vertelden Papoea vrouwen, dat zij graag de wereld wilden bereizen om het verhaal van de massamoord wereldkundig te maken, een wereld, die al 40 jaar onwetend is over hun benarde toestand. Toen ik wegging riepen de vrouwen: “Merdeka!, Merdeka! _ Vrijheid!.

Kel Dumett is een academicus en schrijver uit Melbourne.

 

14.11.2003: Jakarta Post: Politie breekt billboard bij Theys monument af.

Ondanks protesten van de Papoea’s vernielde de politie Donderdag een groot billboard met opschrift nabij het Theys monument, dat herinnert aan de dood van PDP voorzitter Theys Eluay in 2001. De afbraak verliep rustig, daar de politie de Sentani Tribal Council had ingelicht. Het kan de spanning echter opvoeren, omdat over 2 weken op 1 December de onofficiële onafhankelijkheids dag wordt herdacht. Op het bord stond; “Wij danken God voor het offer van Theys en andere Papoea’s, die slachtoffer werden van mensenrechten schendingen in de strijd om waarheid , trots en waardigheid voor een nieuw en vreedzaam Papua te waarborgen”.

Papoea’s stelden echter dat het bestaande monument moest blijven staan als levend bewijs van een historische gebeurtenis, dat Theys Eluay werd vermoord.

 

18.11.2003: Jakarta Post – nationaal nieuws  – Nethy Dharma Somba

Activisten willen Papoea onderzoek.

Papoea mensenrechten activisten vertelden, dat zij bereid waren het geplande onderzoek door Komnas HAM(nationale commissie voor mensenrechten) te steunen bij hun onderzoek naar begane wandaden in Papua.

Activist Iwan K. Niode, die deelnam aan het voorafgaand voorlopig onderzoek, geleid door betreffende commissie, zei, dat de coalitie LSM inclusief verschillende NGO’s in Papua, wilden helpen om getuigen en ander materiaal boven water te krijgen, benodigd voor het formele onderzoek.

“Ik ben door de commissie gevraagd deel uit te maken van het onderzoeksteam, samen met andere activisten en wij zijn bereid hieraan mee te werken”, vertelde Iwan.

De commissie besloot een legaal onderzoek in te stellen naar mogelijke grove schendingen van de mensenrechten, begaan door militairen en politie in Wasior, Juni 2001 en in het Wamena gebied gedurende April 2003.

Behalve Iwan, voegen zich ook lokale activisten, Demianus Wakman en Rika Korain van de coalitie LSM bij het team.

De Trikora commandant Zainal betreurde het geplande onderzoek en stelde, dat de mensenrechtenorganisatie tot conclusies kwam zonder het leger hierover te raadplegen. Wettelijk mag de mensenrechten organisatie het onderzoek echter opstarten en het parlement en de regering kunnen het onderzoek krachtens mensenrechten wet 2000 niet verhinderen.

Mening: het is te hopen, dat dit onderzoek inderdaad gaat plaatsvinden en dat men dit ongehinderd kan afronden. Het zal de legerleiding doen inzien, dat men niet alles ongestraft kan laten gebeuren!

 

24.1.2004:  Robert F. Kennedy Memorial, Centrum voor Mensenrechten – Indonesië groep.

Bovengenoemde mensenrechten organisatie heeft een groot rapport uitgebracht met betrekking tot West Papua:  enkele punten hieruit:

De New York City Comptroller’s Office, dat $28,8 miljoen aan pensioenfondsen beheert, geïnvesteerd in de Freeport mijn, heeft een oproep gedaan aan de V.S. Beurs Commissie, Freeport te verzoeken hun betalingen aan het Indonesisch leger te stoppen, totdat men weer meewerkt aan het FBI onderzoek en men inzicht krijgt in de moordpartij op de 3 onderwijzers.

De V.S. regering heeft zich achter andere regeringen en organisaties geschaard in de stelling: de aanstelling van een oorlogscrimineel als hoofd van de politie in Papua op 1.12.2003 door de Indonesische autoriteiten, moet worden veroordeeld. Brig. Generaal Timbul Silaen heeft zich schuldig gemaakt aan ernstige misdaden tegen de menselijkheid. De Robert F. Kennedy Memorial Center stelt, dat de aanstelling van Silaen en ook de komst van Eurico Guterres in Papua, duidelijk aangeven, dat de Indonesische autoriteiten er op uit zijn onrust en geweld in Papua te creëren.

De Megawati regering/TNI weigeren vreedzaam overleg. De voortdurende weigering, ondanks ontelbare verzoeken van allerlei instanties en druk van buitenlandse regeringen, brengt de Indonesische regering in een moeilijke en ongeloofwaardige positie. De belangrijkste regeringspionnen, Megawati, Yudhoyono, Sutarto, Ryacudu,  blokkeren de mogelijkheid om te komen tot een dialoog. Tegelijkertijd heeft men wel hun twijfelachtige doelen aangescherpt en de recente gevangenneming van Papoea’s in Wamena, zijn hiervan een duidelijk voorbeeld. Het zijn politieke gevangenen en het incident dateert van 2000. Mogelijk ook de dood van Mark Worth, een journalist, schept de verdenking, dat hij misschien wel is vermoord. Men presteert het ook medewerkers van mensenrechten organisaties frequent te bedreigen. Om veiligheidsredenen verblijven John Rumbiak en Bonay dan ook in het buitenland.

De situatie in Papua baart dus zorgen en alles wijst erop, dat de teugels nogmaals worden aangehaald. Omdat ik vandaag een krantenbericht las in de buitenland pagina van de Gelderlander: Kofi Annan: Militaire interventie moet bij genocide , was dit stukje aanleiding voor mij, de Tweede Kamerfractie VVD, een brief te schrijven.

 

Tweede Kamerfractie VVD

De heer J.J. van Aartsen

Postbus 20018

2500 EA ’s-Gravenhage                                                                  Doetinchem, 27.1.2004.

Ref.: conferentie Stockholm

Geachte heer van Aartsen,

Betr.: krantenbericht De Gelderlander van vandaag, buitenland pagina: Kofi Annan

Militaire interventie moet bij genocide.

De voorman van de Verenigde Naties, Annan, heeft gisteren opgeroepen tot krachtige en eensgezinde politieke actie tegen volkerenmoord. De secretaris-generaal beval  “in extreme gevallen” militaire interventie aan als middel om een genocide te voorkomen. “Uiterst beschamend”, noemde Annan onder meer de masamoorden in het Afrikaanse Ruanda(1994 en in Bosnische Srebrenica(1995). “Als de internationale gemeenschap had ingegrepen waren er niet zoveel mensen vermoord”, aldus Annan in zijn boodschap tot de conferentie over volkerenmoord in de Zweedse hoofdstad Stockholm.

Gaarne wil ondertekende in dit verband ook de Papoea affaire onder Uw welwillende aandacht brengen. Recent nog was ondergetekende een maand in West Papua om zelf eens te ervaren en te vernemen hoe het met de leefomstandigheden van de Papoea’s is gesteld. In dit verband wordt verwezen naar de eigen website, waarin allerlei rapporten en conclusies worden beschreven en waaruit duidelijk blijkt, dat maar weinigen zich om het welzijn van de Papoea’s bekommeren. Als een van de weinigen gebruikt ondergetekende het woord “genocide” en het is dan ook ronduit beschamend, dat men voor wat betreft West Papua, de wereld maar niet kan bereiken.

Het feit, dat er een historisch onderzoek is opgestart, heeft mijn doen besluiten, contact met Uw fractie te leggen om de zaak van de Papoea’s te promoten en U te verzoeken extra aandacht aan deze affaire te schenken.

Met vriendelijk groeten,

Gerard Thijssen,

Opmerking:  nooit geen reactie ontvangen!

 

27.1.2004:  van Joe Collins scosamh20@   :  Boodschap OPM

De OPM leiding stuurde Joe Collins(AWPA) een nieuwjaarsboodschap, gericht aan de regionale en internationale gemeenschap, met het verzoek,  deze te verspreiden.

Namens de Papoea bevolking en de OPM willen wij bij deze gelegenheid de desbetreffende gemeenschappen en de wereldleiders oproepen meer aandacht te schenken aan de voortdurende problemen in de regio Azië/Pacific. Het is een belangrijk en strategisch gebied met bijna de helft van de wereldbevolking. Het gebied is rijk aan natuurlijke bronnen en is ook cultureel en etnisch heel verschillend en daarom uniek, hetgeen tegelijkertijd ook een grotere potentie herbergt in het voorkomen van conflicten, die de stabiliteit in dat gebied bedreigen.

De oproep van de OPM verwijst dan ook naar hun bijdrage voor het vredesvoorstel van het jaar 2000, hetgeen zij zien als het beste alternatief om de bestaande problemen op een vreedzame manier op te lossen. Wanneer men de huidige situatie in het gebied bekijkt, zijn er bijna geen gebieden, waar geen problemen voorkomen. Integendeel, men kampt met veel problemen en er komen geen praktische en alternatieve oplossingen. De stabiliteit wordt ernstig ondermijnd. De PNG en Indonesië hebben te maken met etnisch separatisme, religieuze botsingen, sociaal onrecht, financiële crisis, schendingen mensenrechten etc. Betreffende problemen kunnen niet worden ontkend en de impact hieruit voortvloeiend, wordt duidelijk onderschat.

 

Door de culturele, psychische, sociale en religieuze verschillen, lopen de spanningen hoog op:

Het creëert verdachtmakingen, wantrouwen, verdeeldheid en ontevredenheid.

Daarom is er behoefte om eens een duidelijke structuur aan te brengen in de landen binnen de regio van Azië/Pacific, in het bijzonder Indonesië. Dit om te proberen gezamenlijk een lijn uit te stippelen om de gewenste regionale en algemene vrede, stabiliteit en harmonie na te streven.

Iedereen wil in vrede leven!  Wij willen stabiliteit, wij willen een echte democratie, niet zoals in Indonesië, waar dit wel wordt gepredikt, maar niet wordt nageleefd. Door de opstelling, houding, geringe aandacht van wereldleiders om wat voor reden dan ook, werd het de Indonesische regering toegestaan ongeremd hun eigen beleid te voeren, hetgeen resulteerde in mismanagement, corruptie, bestuurlijke wanorde, nepotisme, terrorisme, grove schendingen van mensenrechten, het plegen van genocide etc. De roep om internationaal toezicht was er wel, maar kreeg weinig internationale aandacht. Eigenlijk moet eenieder zich een spiegel voorhouden en zich afvragen, wat is er daar aan de hand en wat gebeurt er allemaal!  Bij genocide komt men dan toch niet meer weg met: het is de ver weg van mijn bed show. Dergelijke opstellingen hadden, hebben en zullen altijd ertoe leiden, dat leiders in de bestaande systemen nog arroganter en hebzuchtiger acteren en nog meer hun welstand zones verdedigen.

Door hun onverstandige machtsuitoefening: de bevolking van democratie beroven, het onderdrukken van mensenrechten en hun intimidaties uit te breiden naar moorden via gefabriceerde uitlokkingen en set ups, ontstaan er patstellingen, die wij nu zien in Aceh en Papua. De bewoners van Aceh en Papua moeten toch ook worden gezien als normale wereldburgers, menselijke wezens, die ook recht hebben op een normaal leven. Indonesië heeft hier een groot probleem: door de corruptie, nepotisme, terrorisme, jurisprudentie is er in Indonesië ontevredenheid en verdeeldheid en is er groot wantrouwen jegens de regering.

Waarom is de Jemah Islamia in Indonesië?  Waarom zijn er extremistische Islamitische groeperingen in Indonesië? Men bedrijft racistische tirannieke, meestal inhumane politiek. Het zijn handig in elkaar gedraaide egoïstische scenario’s, welke een kleine elite groep bevoordelen. De problemen blijven voortduren, omdat het beloofde hervormingsproces maar niet van de grond komt. Een goed voorbeeld is de geregisseerde onderdrukking in Aceh, waar een compleet leger is ingezet, tegen de zin van de meerderheid van de Indonesische bevolking. Men pleegt genocide tegen de eigen medeburgers. Het gebeurt onder de ogen van de internationale advocaten. Waar zijn zij? Vertel mij niet, dat zij hier niets van weten. In deze “moderne tijd” van telecommunicatie klinkt elk excuus als onzin.  Alles wat er gebeurt en wordt gesignaleerd flitst binnen een paar seconden over de aardbol. Wat kunnen wij zeggen over dit Indonesië? Wat is Indonesië?    Wie zijn Indonesiërs en wie zijn hun vijanden? Kunnen wij stellen, dat Indonesië een eenheidsstaat is? Kunnen wij stellen, dat het regeert met een democratische grondwet, als de regering bestaat uit 75% militaire functionarissen?

Het geeft aan, dat er geen enkel land zoals Indonesië bestaat. Alles wat wij weten is , dat elke staat binnen de staat vecht tegen Java, met als hoofdkwartier Jakarta. Waarom praten zij dan steeds over de integriteit van de republiek Indonesië. De Indonesische regering heeft het vertrouwen van haar eigen bevolking verloren! In Aceh en Papua heeft men dusdanig “huisgehouden”, dat het waarschijnlijk nooit meer goed komt. De historie heeft bewezen, dat militair geweld niets oplost en alleen maar nieuwe problemen veroorzaakt! De huidige militaire arrogantie blokkeert enig uitzicht op verbetering van de situatie en vertraagt vorderingen op enige samenwerking en terugwinnen van vertrouwen. Door de ambities van dit huidige misdadige regiem zal het leger nooit menselijk begrip oproepen en omdat men hun misdadige acties niet wil laten onderzoeken en evalueren, wordt er dus ook geen lering uit getrokken. Alles wordt categorisch ontkend, zie de Freeport affaire, beschieting bij Wutung etc.

Het regiem is ziek, erg ziek!     Men brengt willens en wetens levens van burgers in gevaar en vanuit internationaal oogpunt is dit immoreel. Dit kritische gegeven is het product  van Megawati Sukarnoputri. Om de aandacht van de wereld af te leiden, besloot zij om samen met de Russen een raket lanceerinrichting op het eiland Biak te plaatsen en werd Mugabe uitgenodigd naar Jakarta te komen. Blijkbaar is de nood hoog, maar de aandacht voor Aceh, Papua en de Oost Timor affaire wordt alleen maar verder uitvergroot. Haar eigen toekomst staat op het spel en de problemen groeien de pan uit!

Zij vertegenwoordigt ook niet meer de 210 miljoen mensen, die in Indonesië leven. Zij zijn grotendeels onbaatzuchtig en vreedzaam en men ziet reikhalzend uit naar meer democratie en hebben meer dan genoeg van een corruptie regiem, dat een eerlijker verdeling in de weg staat. De avances van het militaire regiem richting buitenland  moeten worden afgekapt, totdat een begin wordt gemaakt met de ware hervorming naar democratie. Dit is de strekking van de OPM boodschap, tot slot werd iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage voor de support ten gunste van de Papoea’s. In dit verband is het verheugend dat Amerika het IMET project heeft geblokkeerd.

28.1.2004: WP nieuws: Papoea’s protesteerden tegen onaangekondigd gevangenen transport.

Naar aanleiding van het transport van 12 van de 13 politieke gevangenen van Wamena naar Jayapura op 21.12.2003 hebben Papoea’s hun protest hiertegen laten horen. Het transport geschiedde zonder de vereiste papieren en zonder familie leden hiervoor in te lichten. Het eigenlijke incident is terug te voeren naar het vlag incident in 2000. Men zat gevangen, men werd vrijgekocht en in December 2003 wederom gevangen genomen.

Religieuze leiders en mensenrechten advocaten geloven, dat de plotselinge gevangen name en het illegale transport bedoeld is om de situatie in het Wamena gebied verder te destabiliseren. Amnesty International heeft om directe herziening van het vonnis geëist en om onderzoek gevraagd naar aanwijzingen, dat men werd gefolterd. 4 gedetineerden, inclusief Amelia Yiggibalom verblijven nog in de Wamena gevangenis.

29.1.2004: AWPA (Sydney): OPM vraagt om onafhankelijk onderzoek doodsoorzaak Mark Worth.

De OPM kan niet geloven, dat Mark Worth een natuurlijk dood stierf in het Sentani Mansepur hotel in Jayapura en doet een beroep op lokale en internationale gemeenschap en in het bijzonder op de internationale journalisten associatie om een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de exacte doodsoorzaak. Wij hebben een sterk vermoeden, dat Mark Worth is vergiftigd. Dit soort doden behoort tot de meest mysterieuze en draagt de vingerafdrukken van Jakarta agenten in samenwerking met de Kopassus. Men heeft speciale training genoten en zij hebben de middelen om dergelijke zaken schoon af te werken.

Sterven op zich is iets natuurlijks, maar ons verzoek gaat over de oorzaak van zijn dood, dat ongewoon en verdacht overkomt. Het vertoont de trekken van een geregisseerd geheel door beroeps moordenaars en hun acties worden gedekt door het Jakarta regiem. Wij geloven niet, dat er iemand moet zijn, die het speciale recht heeft om over het leven van een ander te beschikken.

Om de volgende redenen vinden wij het verdacht:

1)      In het hotel zijn vaak agenten, die het werk monitoren

2)      Mark Worth was een jongeman, die de kracht bezit om weerstand te bieden aan een zogenaamde longontsteking. Hij kon zo naar het ziekenhuis.

3)      Bijna 15 jaar was hij werkzaam voor het Papua gebeuren en Jakarta was dat een doorn in het oog.

4)      Mark Worth begrafenis gebeurde in alle stilte, direct na zijn dood. Dit is een normale tactiek om procedures te vermijden.

5)      Wij hadden in 1992 een dergelijk geval met een Zweedse journalist. Toen was er ook geen onderzoek.

6)      De nieuwe politie commandant had in Oost Timor ook veel te maken met dergelijke gevallen.

Onder deze omstandigheden moet de dood van Mark Worth niet worden onderschat en wat is er mis met een eerlijk en grondig onderzoek door een onafhankelijk lichaam. Het is tijd om alle nieuwe incidenten aan een onderzoek te onderwerpen en te proberen democratie en recht weer ingang te doen vinden in dit wetteloze gebied.

Dank U

5.2.2004:  van Patsy Spier: Timika zaak (Freeport)

Van Patsy ontving ik een e-mail bericht met de mededeling, dat de Indonesische politie bewijsmateriaal zou aanleveren over de Timika zaak. Na analyse zal de FBI waarschijnlijk eind Februari voor de 5e keer afreizen naar Indonesië. De procureur generaal Ascroft is nu op de anti terreur conferentie, die deze week op Bali wordt gehouden.  Hij zou de Timika affaire daar opnieuw bespreken.

 

 

1.5.2004:  Paul Kingsnorth:  open democratie: West Papoea’s: geen kannibalen, maar mensen.

West Papua probeert Oost Timor na te volgen om onafhankelijkheid van het Indonesische militaire bewind af te dwingen.
Wanneer de media met vastgeroeste opvattingen de zaak nog verergeren, vinden actievoerders steeds weer nieuwe wegen om te protesteren en hun zaak te promoten.Er zijn heel veel dingen, die je verwacht te zien op een gewone dag in de spiegelglas foyer van 189 Shaftesbury Avenue, in hartje Londen.
Motor koeriers, veiligheidsbeambten, leveranciers, media types met wegwerp cappucino’s, maar voor het hoofdkantoor van Emap Consumer Media, een van ’s werelds grootste tijdschriften firma’s, is dit alles heel gewoon.
Minder aannemelijk en ook minder welkom is de verschijning van een stamhoofd uit de Hooglanden van Nieuw Guinea, die een tooi van paradijsvogelveren draagt, een schelpen halsband en bevederde armbanden. Vooral als hij ook nog weigert het gebouw te verlaten, alvorens hij een onderhoud met de hoogste baas heeft gehad.
Onlangs kreeg de firma dit echter op haar bordje.
Benny Wenda, een uitgeweken stamhoofd uit West Papua eiste een onderhoud met Paul Merrill, uitgever van Zoo, waarvan de inhoud het midden houdt van seks uitspattingen, toilet humor, alcoholisme en culturele stereotypes.
Benny Wenda was kwaad en hij was niet van plan te vertrekken, voor hij zijn zegje had gedaan.
Een week eerder had Zoo, die zich zelf verkoopt met idioterie, een artikel geplaatst met de titel:
Win een kannibalen seks vakantie. Men kwam met een wedstrijd met als inzet een 24 uur durende vleesetende orgie op Nieuw Guinea, met bijbehorende rand orgie’s, waarbij ook inheemsen meededen.
De winnaar zou Reg Barker op vakantie naar Nieuw Guinea vergezellen. Barker plaatste verschillende opmerkingen over Papoea’s: “men eet soms mensenvlees”, verklaarde hij,”maar alleen als je hun kwaad maakt”. “Zij slapen op overblijfselen van hun vijanden en op een feest gaan ze zich te buiten aan seks met iedereen, alles mag”
Over deze onzin had Benny Wenda zich kwaad gemaakt en wilde verhaal halen.
Reg Barker weet niet eens, waar de verschillende stammen leven en verwart West Papua met Papua New Guinea, een heel ander land aan de Oost kant.Het is dus niet waar en het is ook niet grappig, want de “kannibalen” van Zoo zijn de slachtoffers van de meest brutale en onderbelichte koloniale bezetting in de hedendaagse wereld.
De huidige Indonesische bevelhebbers veroorzaken dezelfde mensonterende misdaden als indertijd op Oost Timor (1999).
De Indonesiërs hebben West Papua afgesloten en gaan door met hun genocide.
Tegelijkertijd vernietigen de grootste olie maatschappijen, hout en mijnbelangen de leefomstandigheden op grote schaal en slepen de daaruit voortvloeiende verdiensten het land uit.

Benny Wenda leidt een vreedzame campagne voor de onafhankelijkheid van West Papua.
Hij heeft zelf aan den lijve ondervonden, wat het betekent om weerstand te bieden aan het Indonesische gezag.
Vorig jaar werd hij door militairen gearresteerd en opgesloten, maandenlang gemarteld. Hij zag echter kans te ontsnappen en vluchtte met vrouw en dochter naar Engeland, waar hij politiek asiel probeert te verkrijgen. Hij draagt nog steeds de littekens van zijn gevangenschap.
Het is dus niet zo verbazingwekkend, dat Benny niet zo blij was met de publicatie van Zoo.
Hij zocht medestanders om hier wat aan te doen.
Toen de groep zich meldde bij de ingang werd de toegang geweigerd. Toen men dreigde die dag in Londen persberichten te verspreiden over het racisme van Emap, veranderde de opstelling en vond men elkaar aan een lange tafel in het Zoo kantoor met een ongemakkelijk kijkende Merrill in tegenwoordigheid van het Emap management.
Benny haalde wat foto’s tevoorschijn van Papoea slachtoffers. Op een van die foto’s stonden lachende Indonesische militairen, die als een jacht trofee het lichaam toonden van een gedode verzetsleider.
“Denkt U dat dit grappig is”? ,vroeg hij.  “Neen, natuurlijk niet”, antwoordde de zenuwachtige Merrill, “Maar wij gaan hier niet over, wij zijn geen politiek magazine”.
“Wij schreven wat Reg Barker ons vertelde en U kunt niet verwachten, dat wij schrijven over de politieke situatie in Papua New Guinea”
“Wij spreken over West Papua” antwoordde de groep. “U weet zelfs het verschil niet, U hebt niet goed naar Benny Wenda geluisterd”.
Na tien minuten wikken en wegen, weigerde Merrill te accepteren, dat het beschuldigen van de gehele cultuur, zoals vermeld in Zoo, vernederend was.
Uiteindelijk verloor een van de groep zijn geduld.
“Luister maat”, zei hij, “ik ben in West Papua geweest. Dit is geen grap, weet U.”
“U danst op graven”.
Vervolgens weigerde Emap het gewraakte artikel te annuleren, maar men zond Benny Wenda wel een brief met excuses met de mededeling dat er vervolgstuk zou worden geplaatst om de zaak weer recht te zetten.
Misschien lijkt de zaak wat overtrokken, maar wat kunnen wij verwachten?
Zoo geeft op een wrede manier weer, hoe de media over het algemeen denkt over de bevolking van Papua.

Naschrift: Hoe komt dit zo?  Wel, de geschiedenis over West Papua stopt na 1962.
Het is onderdeel van de Nederlandse geschiedenis, maar waarschijnlijk kampt Nederland met een enorm schuldgevoel!

7.5.2004: The Age, Melbourne: Indonesische generaal en politie chef staan terecht in Makassar.
De misdaden waren afschuwelijk, maar een lek in de wet biedt misschien een ontsnappingsclausule.
Matthew Moore en Karuni Rompies melden dit vanuit Makassar.

De hoogste baas van de Indonesische beruchte politie eenheid(Brimob) , Brig. Generaal Johny Wainal Usman en de toen plaatselijke politie chef Sihombing staan terecht voor schendingen van de mensenrechten.
Sihombing is momenteel woordvoerder van de Papoea politiemacht.
Men heeft toegestaan, dat Papoea studenten werden vermoord en tientallen andere werden gemarteld.
Samen met 15 andere van zijn 21 man sterke team, zat Usman rustig in de gerechtszaal en luisterde naar de gewraakte beschuldigingen, die werden voorgelezen. Ongetwijfeld zal hij overdenken, waarom hij nu wel wordt berecht, terwijl zoveel anderen ongestraft hun misdaden begingen. Hij zit nu in een andere tijdsgeest. Het incident deed zich voor bij Abepura in December 2000, terwijl een maand het Indonesisch parlement een wet had laten ingaan om dergelijke vergrijpen nu juist tegen te gaan.
Een niet geïndentificeerde groep had een politie post in Abepura aangevallen, waarbij 2 politie agenten omkwamen.
Op 7 December volgde een zoekactie, waarbij minstens 99 Papoea’s, waaronder veel studenten, werden opgepakt en gemarteld en waarbij 3 doden vielen. Elkius Suhunaib, 18 jaar, werd gedood tijdens die actie, terwijl Johny Karunggu, 18 jaar , en Orry Doronggi, 17 jaar, werden doodgemarteld in hun gevangeniscel.
Een getuigenverklaring verhaalt over de bloedige en beestachtige taferelen, die onder dit Brimob regiem plaatsvonden

De aanklacht valt onder artikel 39 en 42 van wet nr. 26/2000 op de mensenrechten.
Ook weigerden de beklaagden hun ondergeschikten uit te leveren voor onderzoek en vervolging.
De nu lopende zaak is de derde in de reeks van dit rechtsartikel met betrekking tot mensenrechten schennis

Amnesty International heeft campagne gevoerd om de daders van deze zaak voor het gerecht te krijgen.
Men deed ook een beroep op de Indonesische autoriteiten om respect te tonen voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid en ook bescherming te bieden voor getuigen, hetgeen tot nu toe vaak onvoldoende bleek.
Getuigen worden dikwijls geïntimideerd en sommigen weigeren zelfs te verschijnen, omdat men vreest voor eigen veiligheid.
Voor dit vergrijp kan 25 jaar gevangenisstraf worden opgelegd, maar hoge functionarissen  komen meestal weg met milde straffen. De zaak zal worden gevolgd en dus kom ik hier later op terug.

15.5.2004: West Papua Action Network US: Amerikanen raken betrokken in de geschiedenis van West Papua en hedendaagse mensenrechten situatie.

Vandaag is in Amerika het West Papua Actie Netwerk(WPAN) opgericht.
Er is een advocaten groep van V.S. burgers geformeerd met als doel politici te informeren over de geschiedenis van de V.S. betrokkenheid in West Papua.

John Rumbiak, supervisor van Elsham, een Papoea mensenrechten organisatie, maakt een rondtoer door de Westkust van Amerika en spreekt in 10 verschillende steden, waarbij de WPAN zich zal manifesteren.
De rondtoer wordt gesponsord door ETAN(East Timor Action Network)

Patsy Spier, een Amerikaanse onderwijzeres, die de overval bij Freeport overleefde en waarbij 3 onderwijzers de dood vonden, waaronder haar man Rick Spier, zal John Rumbiak op zijn toer vergezellen.
Patsy Spier’s gevecht voor gerechtigheid is een inspiratiebron voor alle Amerikanen!
Zij  zorgde in haar eentje ervoor , dat president Bush zijn voorstel het IMET hulpprogramma aan Indonesië te hervatten, niet door de senaat kreeg.

De WPAN is opgericht om de mensenrechtenschennis en genocide in West Papua te stoppen.
Waar de spreekbeurt van John Rumbiak over gaat is duidelijk.
In 1962 bewerkstelligde de V.S. de overgave van West Papua van Nederland naar Indonesië.
De oorzaak van het huidige conflict ligt bij het ontkennen van het recht op zelfbeschikking in 1969, waarbij de Papoea’s aan Indonesië werden overgeleverd met alle gevolgen vandien.
Onlangs bezocht John Rumbiak ook Ierland, waar een meerderheid van de parlementsleden de V.S. verzochten de schandelijke “Act of Free Choice”van 1969 te herzien.

De stelling van de WPAN is dat West Papua het laatste koloniale bolwerk in de wereld is.
In Juni gaan WPAN leden naar Washington D.C. om hun afgevaardigden in het congres te spreken.
Voor meer informatie over het West Papua Netwerk. Ga naar: wpan@redwire.us

15.5.2004: West Papua Action: uit Irish Times Magazine, 24.4.2004: Land of the Morning Star.
Op Zondag 25.4. werd op de Ierse nationale TV een film over West Papua uitgezonden.
De film, Land of the Morning Star, werd gemaakt door Mark Worth en kostte hem waarschijnlijk het leven.
Hij stierf namelijk onder verdachte omstandigheden in West Papua, een paar dagen voor de film in Australië in première zou gaan.
De film is het verhaal over West Papua, dat sinds 1962 gebukt gaat onder de Indonesische terreur. De film benadrukt echter ook de prachtige natuurschoon, enorme regenwouden, de met sneeuwbedekte bergtoppen, tropische zeeën, maar ook over honderdduizenden vermoorde Papoea’s.
Het is een aangrijpend verhaal over een land, dat vanwege de enorme natuurlijke rijkdommen, ten prooi viel aan koloniale ambities, koude oorlog tactieken en fervent Indonesisch nationalisme.
De film is onderdeel van West Papua Action om te proberen de V.N. zover te krijgen hun rol in de overname door Indonesië, te herzien.

16.5.2004: Laksamana net: Olie en gas gigant BP spendeert veel geld aan Tangguh dorpelingen.
Nu de Engels-Amerikaanse energie gigant BP begint aan het grote gas project in Tangguh, West Papua, kwam men met de mededeling, dat het concern $ 3,8 miljoen zou spenderen  om 500 lokale dorpelingen ergens anders onder te brengen.
Er worden 127 nieuwe huizen gebouwd. Het nieuwe dorp, Tanah Merah Baru, krijgt ook een Protestantse en Katholieke kerk  en nog een moskee.
Het concern wil ook een veiligheidsdienst op gemeenschapsbasis om op die manier een militaire politie post, speciaal voor dit project, te vermijden/
Het Tangguh project moet in 2007 gaan produceren. Het heeft contracten voor de productie van 7,65 miljoen ton gas per jaar. De grootste klant is China.

19.5.2004: Van Edmund McWilliams: Phil Erari’s vrouw, Yo Yo overleden.
Op 17 mei 2004 stierf Yo Yo tengevolge van kanker.
Zij was een opmerkelijke vrouw, die zich helemaal inzette voor het Papoea volk en streed voor gelijke rechten voor vrouwen.
Zij boeide haar publiek met haar beschrijvingen over het leven van de Papoea gemeenschappen onder een regiem, dat Christelijke Papoea’s onderdompelde naar een 2e rangs status.
Zij vergeleek de offers van de Papoea’s met die van de zwarte in Amerika gedurende de 60er jaren en eerder.
Men herkent haar uitleg, wanneer zij vertelt over haar trip naar Papua New Guinea.
Zij was teleurgesteld over het hoge misdaad niveau, wat haar verhinderde om na zonsondergang de markten te bezoeken en zij verbaasde zich over de allesomvattende corruptie.
Na een pauze zet zij: “Alle politie agenten , beambten hadden dezelfde huiskleur en haardracht. Ik voelde mij geen vreemdeling. Ik voelde mij vrij.”
Papua en diegenen, die opkomen voor de mensenrechten, hebben een authentiek en duidelijk kampioene verloren.

21.5.2004: ABC Australian News: Denktank Australië maakt zich zorgen over regering Megawati.
De Australische Strategic Policy Institute meent, dat de Indonesische regering onder Megawati Sukarnoputri
terugkeert naar enige minder aantrekkelijke karakteristieken van het Suharto tijdperk en dat politieke en bureaucratische corruptie nog steeds de boventoon voert.
De politiek in Aceh en West Papua wordt bepaald door het Indonesisch leger.

De jaarlijkse strategische beoordeling geeft aan dat de benadering van Megawati voor wat betreft terreur en corruptie halfslachtig en inconsequent is geweest.
De hoop is nu gevestigd op een regering, die eindelijk eens het voortouw neemt om de wijdverbreide corruptie te bestrijden en de weg plaveit voor sterke economische groei.
Het kan dan ook de complexe problemen in Aceh en West Papua aanpakken, hetgeen betekent dat men diepgaand respect moet gaan vertonen voor de mensenrechten.
Eerst dan kan Indonesië gaan bouwen aan regionaal leiderschap.

21.5.2004: The National PNG – door Sinclair Solomon: Indonesische beambten, militairen, persen vanille bonen handelaren af.
De afgelopen week zijn 13 PNG handelaren in het grensgebied in 2 verschillende incidenten ten prooi gevallen aan misdadige afpers praktijken van Indonesische grensbewakers.
Beide incidenten zijn gemeld aan de PNG consul generaal, Jeffrey Toloube, in Jayapura en via hem is de melding doorgegeven aan de Indonesische autoriteiten.
Het grootste probleem is het gebruik van geweld, geweren, om geld en goederen af te persen.
Een ander probleem is dat handelaren zich moeten verzekeren van meer zeewaardige boten om naar Jayapura te varen om daar hun goederen te verkopen.
In het eerste geval verloren 6 handelaren 153 kg. Vanille bonen, toen de 40PK motor van hun boot het begaf en hoge golven hun boot overspoelde.
Mr. Toloube vertelde, dat iedereen zwemmend de kust wist te bereiken, maar hun handel in plastic zakken dreef ook naar de kust, waar het werd gestolen.
Het incident gebeurde bij Skow, net binnen de grenzen van West Papua, Wutung regio.
Nog erger was het verlies van al hun geld en reis documenten, inclusief paspoorten.
Met hulp van het consulaat, tijdelijke paspoorten en wat geld, kon men terugkeren naar PNG.
Mr. Toloube vertelde, dat er meerdere meldingen zijn binnengekomen, sinds hij 5 maanden geleden aantrad.
Het laatste incident gebeurde afgelopen Woensdag, waar 7 handelaren werden bedreigd bij aankomst in de haven van Jayapura.
Een Indonesische beambte benaderde de handelaren en eiste 5 kg bonen en een miljoen Rupiah aan geld.
Een van de handelaren weigerde dit, toonde zijn geldige papieren en antwoordde, dat hij maar moest overleggen met het PNG consulaat.
De man werd boos en trok zijn pistool en vuurde in de lucht, joeg de handelaren daarmee schrik aan en kreeg wat hij vroeg.
Na dit incident ging men naar het Ibu Yetty’s hotel, dicht bij Jayapura, waar 2 ander Indonesische beambten hun ID toonden en 2 miljoen Rupiah eisten.
Toen Mr. Saun meldde, dat hij eerst zou overleggen met het PNG consulaat, droop men af.
Mr. Toloube heeft nu via Mr. Surianto een officiële klacht bij de Indonesische autoriteiten ingediend.
Afgelopen week was het so wie so een onrustige week in het grensgebied.
Op de PNG zijde bij Wutung hebben dorpelingen een week lang een weg geblokkeerd om hun grieven kracht bij te zetten. Ook aan de ander kant waren er problemen.
Het ging hier om het confiscatie van goederen en etenswaren en om distributie van geld als compensatie van landeigenaren.

In dit afgelegen gebied viert de corruptie hoogtij en proberen zelfs gewone beambten en militairen zich te verrijken.

25.5.2004: National Business Review: Reis waarschuwing voor Indonesië.
Australië en de V.S. komen met reis waarschuwing voor Indonesië i.v.m. met mogelijk meer geweld in relatie tot de komende verkiezingen die daar binnenkort plaatsvinden.
Indien niet noodzakelijk zou men moeten afzien van reizen door geheel Indonesië en alle burgers zouden direct Aceh moeten verlaten.
Het advies kan men lezen in :  http://travel.state.gov/indonesia warning.html
Ook de Indonesische regering adviseert iedere vreemdeling Aceh direct te verlaten. In 2003 werd in Aceh een open lucht concert door bommen getroffen. In Jakarta gebeurde dat met het Marriott hotel, waar veel Australiërs omkwamen.
In verschillende delen van Indonesië is het heel onrustig en Maluku, Sulawesi, Ambon, Papua en West Timor kan men mar beter mijden.
Terroristische groepen, verwant met al- Qaeda, zijn actief en aanvallen op verschillende doelen kunnen maar zo plaatsvinden.

26.5.2004: Persbericht van de Internationale Crisis Groep (ICG): ICG beantwoordt dreigend uitwijzingsbevel in Indonesië.

Jakarta/Brussel: De ICG vernam vanmorgen via de Indonesische media, dat er ernstige beschuldigingen werden geuit aan het adres van Sydney Jones, directeur van de ICG in Jakarta.
Voorafgaand was er een vergadering van de BIN(nationale veiligheidsdienst) en een commissie van het parlement, verantwoordelijk voor veiligheidszaken.
In antwoord op een vraag eerder die dag, vertelde de Minister van Buitenlandse Zaken, Hassan Wirajuda, aan journalisten en partijleden, dat de rapporten van de ICG een aanfluiting waren en dat de regering het recht had iedereen uit te wijzen, wie dan ook.
Tot vandaag heeft de ICG echter nog geen bericht van het Ministerie, BIN of Immigratie kantoor
met betrekking tot hun werkzaamheden, visa’s van stafleden.
De enige aanduiding, dat er iets mis zou zijn, was de weigering van het Ministerie van werkgelegenheid om de werkvergunning van ICG stafleden te verlengen, naar aanleiding van wat ongenoegen.
Wanneer de ICG in Maart 2004 vraagt, wat het ongenoegen eigenlijk inhoudt en de aard hiervan, blijkt het Ministerie geen enkele vraag te beantwoorden.
“Hoe kunnen wij aantijgingen beantwoorden, als die geheim blijven”, reageert Sydney Jones.
“Ik zou heel blij zijn voor de commissie te kunnen verschijnen om tot in detail hun vragen te beantwoorden”
Jones merkt ook op, dat zij de afgelopen 2 maanden tevergeefs heeft geprobeerd om de BIN directeur Hendropriyono te ontmoeten om het werk van de ICG te bespreken.
De ICG is al sinds 2000 in Indonesië vertegenwoordigd.
Het Jakarta kantoor is een van de 19 vestigingen van het in Brussel gevestigde hoofdkantoor.
De organisatie maakt analyses over conflicten overal ter wereld.
Het Jakarta kantoor maakte rapporten over Aceh, Papua , Maluku, Poso, over politie en militaire hervormingen, decentralisatie en terrorisme.

ICG president Gareth Evans zegt:”Ik heb algeheel vertrouwen in de competentie en integriteit van Sidney Jones en haar hele ICG Jakarta team.”
“Als generaal Hendropriyono, de Minister van Buitenlandse Zaken of iemand anders klachten heeft over ons werk, zullen wij alleen maar content zijn hun vragen volledig en direct te kunnen beantwoorden.”
“Ik denk, dat de Indonesische regering in overweging moet nemen, dat, als wij worden uitgewezen, dit meer schade berokkent aan de reputatie van Indonesië dan aan de ICG.

Contacten: Andrew Stroehlein (Brussel) +32(0) 485555946

Naschrift: De Internationale Crisis Groep heeft in Sydney Jones een deskundig en ervaren analyticus, die haar sporen al lang heeft verdiend en precies de vinger op de zere plek weet te leggen.
Zij heeft slechts een paar ramen geopend, want wie deze website goed heeft gelezen, weet dat er veel gebeurt, waar niemand ook maar iets van merkt.
Bovenstaand bericht toont aan, dat het Indonesische militaire regiem ernstig in verlegenheid wordt gebracht en hier niet mee om weet te gaan.
Sydney Jones is ook een expert op het gebied van terroristische organisaties, zoals Jemaah Islamiah.
Zij legde ook links bloot van Indonesische militaire inlichtingendiensten met terroristische groeperingen.
Haar onderzoek en werk over Aceh, Papua en Ambon is onnavolgbaar en er is niemand die haar werk ook maar enigermate kan benaderen.
Men is steeds minder geneigd kritiek te dulden op het gevoerde regeringsbeleid en de jacht op de OPM en activisten zal alleen maar toenemen.
Het is ook een teken dat Indonesische autoriteiten merken, dat de oppositie overal ter wereld toeneemt en daarmee groeit ook de internationale druk.
Misschien dat de komende presidentverkiezingen de huidige politieke koers kunnen laten wijzigen.

27.5.2004: Radio Australië: Australië spreekt veto uit over sommige Kopassus officieren.
Australië weigert zonder meer samen te werken met sommige officieren van de beruchte Kopassus eenheid.
Het Australisch leger refereert aan het veto, waarbij sommige officieren worden beschuldigd van mensenrechten schennis, terwijl tegelijkertijd wordt geprobeerd samen te werken.
De Australische Minister van Defensie zegt dat het een moeilijk probleem is, maar toch in het belang van Australië. Bedoeld wordt hierbij de terreur het hoofd te bieden.
Voor het laatst oefende men samen in 1997 en na gewelddadigheden in Oost Timor werd hiermee gestopt.
De Indonesische Kopassus eenheid was sindsdien ook betrokken bij de moord op Papoea leider Theys Eluay in 2001, de Freeport overval in 2002.
Als onderdeel van de anti terreur politiek zoekt Australië samenwerking met andere elite eenheden in Zuid Oost Azië.
Men wil echter niet betrokken raken met sommige elementen van het Indonesisch leger, dat zou een smet werpen op hun conduite staat van eigen leger.

2.6.2004: Van Patsy Spier, Denver, Colorado: Ontving onderstaande melding:
Sydney Jones, directeur van ICG Jakarta en analiste Francesca Lawe-Davies officieel uitgewezen.
Op het ICG kantoor in Jakarta ontving men gisteren 06.00 uur een brief van de Immigratie Dienst, dat Sydney Jones en Francesca Lawe-Davies, Indonesië onmiddellijk dienden te verlaten.

De brief werd niet omkleed met argumenten, maar kwam met de mededeling, dat men de immigratie wet geweld aandeed.
Zie mijn bericht hierover van 26.5.2004.
De rapporten worden wereldwijd, ook in Indonesië, alom geprezen.
Geen enkel regeringslid wil blijkbaar de verantwoordelijkheid op zich nemen.
De rapporten en analyses van ICG zijn te lezen op website: www.icg.org

2.6.2004:  De Javanisering van West Papua.
Hiermee introduceer ik eigenlijk een nieuw Nederlands woord, betreffend woord is van toepassing op West Papua.
In 1962 had Nederlands Nieuw Guinea, nu West Papua, een Papoea bevolking van ca. 700000/800000 mensen.
Door de overname van Indonesië in 1963 is de samenstelling van de bevolking door toevloed van Indonesische immigranten drastisch gewijzigd.
De hoofdoorzaak hiervoor is het van regeringswege gesponsorde immigratie programma.
Van 1964 t/m 1999 vestigden zich meer dan 500000 Indonesiërs in West Papua in meer dan 200 vestigingen of dorpen, die er zijn gebouwd.
Langzaam maar zeker ontwikkelen deze vestigingen zich naar steden met een uitdijende bevolking.
De meerderheid van deze immigranten komt van het eiland Java en zijn moslims.
Ofschoon de Indonesische regering dit ontkent, denken de Papoea’s, dat het immigratie programma lijkt op een politiek van Javanisering van hun Papoea land.
Andere nieuwkomers vestigen zich in alle grotere steden in West Papua, waar men meer emplooi vindt en men hun levenskansen kan waarmaken.
Momenteel zal de mix ca 50/50 zijn en over een paar jaar vormen de Papoea’s , als deze tendens zich voortzet, zelfs een minderheid in eigen land.
Da Papoea’s raken dus ondergesneeuwd en zien dit alles met leedwezen aan.
Zij leven in afgelegen kampongs en worden genegeerd en profiteren niet of weinig van de ontwikkelingen.
Men vindt dat hun land wordt leeggeroofd en dat er te weinig voor de eigen bevolking wordt gedaan.
Voeg daarbij de tragedie van de afgelopen 42 jaar, waarbij de Papoea’s ten prooi vielen aan smerige militaire praktijken en zij slachtoffers werden van de genocide , die er plaatsvond.
De Papoea’s zijn er zich van bewust, dat men afhankelijk is van buitenlandse hulp en het is niet voor niets, dat goed opgeleide Papoea’s zich in het buitenland hebben gevestigd om hun dromen te verwezenlijken.
De conflicten zullen zich gaan verharden, mede door de harde opstelling van het Indonesisch regiem.
Er zullen landen moeten opstaan om Indonesië af te stoppen in hun misdadige praktijken in een land, dat zich niet kan verweren.
De uitwijzing van Sydney Jones, expert in mensenrechten schendingen, is al een teken aan de want en het wachten is op andere duistere acties van de bananenrepubliek Indonesië.
De rechterhand van president Megawati Sukarnoputri is generaal Hendropriyono, hoogste baas van de inlichtingendienst, bijgenaamd, de slager van Lampung en schuldig aan de dood van honderden onschuldige burgers. In plaats van de man voor het gerecht te brengen is hij de leider geworden van de inlichtingendienst.
Evenals generaal Wiranto, een oorlogsmisdadiger van Oost Timor, die zich geroepen voelt tot het ambt van president van Indonesië.
Geen wonder dat de reputatie van Indonesië op de tocht staat en al lang niet meer geloofwaardig overkomt!!

8.6.2004: ABC/Radio Australië: Vele gewonden in stammen oorlog.
Ca. 50 Papoea’s raakten gewond toen stammen onderling slaags raakten en hun strijd met speren en bogen werd uitgevochten.
Er vielen 2 doden en ook een politie agent raakte gewond.
Het speelde zich af in het Mimika district bij de Freeport mijn.
De strijd ging tussen de Nduga en Damal stammen en volgde op een botsing van Zaterdag, waarbij de 2 doden vielen.
De meeste gewonden van vandaag werden geraakt door pijlen en speren en sommige hadden snij wonden.
2 Maanden geleden was er al onenigheid, waarbij een man van de Nduga stam werd gedood.
Lokale tradities schrijven voor dat de dood van een man wordt gewroken, tenzij men wordt gecompenseerd met goederen, waarover dan wordt onderhandeld.
Botsingen tussen stammen zijn niet ongewoon in Papua.

11.6.2004: The Australian: Sydney Jones:  Democratie zal zegevieren.
Zondagmorgen verlieten Sydney Jones en haar collega van de Internationale Crisis Groep (ICG), Jakarta, uitgewezen, omdat zij schijnbaar volgens de BIN( veiligheidsdienst) een bedreiging vormden voor Indonesië en omdat men de image van Indonesië zou beschadigen.
Een bevriende Indonesische relatie zei, dat dit een bevestiging was, hoe ver Indonesië nu van het autoritaire verleden afstaat.
Toen Sydney in 2002 bij de ICG in Jakarta begon, had zij al tientallen jaren voor de mensenrechten in Indonesië gewerkt en zij vond het een wonder, dat zij een verblijfsvergunning kreeg.
Zij raakte gewend aan de politieke ruimte, die het post Suharto tijdperk haar bood. Zij voelde geen beperkingen in haar werk en onderzoek en schreef en sprak vrij over items, die 6 jaar geleden nog taboe waren. Zij behandelde de conflicten in Aceh en Papua en was een autoriteit op het gebied van terreur organisaties.
Het werd opgepikt door de media en het voedde levendige openbare discussies. Nog niet zo lang geleden was dit nog ondenkbaar.
Deze plotselinge uitwijzing geeft bepaalde moeilijke aspecten weer van het hedendaagse Indonesië.
Zij overschreed blijkbaar een onzichtbare lijn, wat nog acceptabel was.
Er zijn nogal wat regeringsleden en militaire kopstukken, die zich meer comfortabel voelen bij het oude systeem. Zij realiseren zich niet, dat het oude systeem voorgoed voorbij is.
Velen hebben echter commerciële belangen of andere belangen, die in hun ogen in het oude systeem meer vruchten afwerpen.
BIN functionarissen geven ook verschillende verklaringen af over het waarom en alles gaat achter gesloten deuren. De ICG krijgt hierover ook geen directe mededeling.
De uitwijzing is min of meer een besluit, gevoed door het wantrouwen tegen buitenlanders, gelinkt aan een sterk gevoel van Indonesisch nationalisme, de eenheid bewaren.
Het kan zijn, dat wij tijdelijk zijn uitgewezen, zegt Sydney Jones, maar ironisch genoeg maakt de uitwijzing ons optimistisch over de vooruitzichten van de democratie in Indonesië.

Naschrift: De rapporten van Sydney Jones waren te pijnlijk en te beschamend voor deze Indonesische regering onder leiding van Megawati Sukarnoputri. Blijkbaar wist zij ook teveel en voelde het regiem zich steeds minder comfortabel.
Het is te hopen, dat zij niet wordt herkozen en dat haar opvolger een goede start maakt door de uitwijzing van Sydney Jones ongedaan te maken en een begin maakt met het opruimen van de grote puinhoop.
Met de puinhoop bedoel ik in de eerste plaats de mensenrechten situatie, rechtspraak, corruptie, de dialoog aangaan.
Sydney Jones maakt zich nog meest zorgen om haar Indonesische stafleden, die geëmotioneerd afscheid van haar namen. “Het voelt alsof ik een zinkend schip verlaat”. “Ik vestig mij nu in Singapore en ga door met mijn werk”.

18.6.2004: Papoea mensenrechtenbron: Zelfs in de gevangenis wordt men geïntimideerd.
Blijkbaar is 20 jaar gevangenisstraf en zelfs levenslang nog niet genoeg voor de 7 gevangenen van de Wamena zaak, die hun straf uitzitten in de Sinapuk gevangenis, want zij worden nog steeds geïntimideerd door inlichtingen diensten van het militaire districtscommando en de mobiele politie brigade binnen het gevangenis terrein, verklaarde mevr. Anum Siregar, lid van het onderzoeksteam voor de Wamena affaire van 4.4.2003.

Kanius Murip(50), Kimanus Wenda(46), Enos Lokobal(37), Michael Heselo(31), Numbungga Telenggen(26), Yaprey Murip(19) en Des Wenda(20), vertelden het team, dat sinds eind April, de hal in de gevangenis, normaal in gebruik voor bezoek en het doen van oefeningen, in gebruik is van militairen en politie voor hun eigen doeleinden.
De gevangenen krijgen geen bezoek en zien geen kans de ruimte te gebruiken voor meer bewegingsvrijheid.
Zij voelen zich verwaarloosd en geïntimideerd.
De klacht kwam terecht bij het hoofd van de gevangenis, Hendro Sekaryanto S.Sos. Hij verklaarde echter, dat hij onder druk stond van het districtscommando van Jayawyana en dus geen keus had.
Het team rapporteerde dat de gevangenen medische hulp voor hun ziekten behoefden, tengevolge van ondergane martelingen.
Veel waarnemers stelden vast, dat de straf voor de 7 gevangenen absoluut onrechtvaardig is en boven alle proporties. Men wacht nu op het vonnis van het Hooggerecht en men gelooft dat het een politiek spelletje is.
De rechtspraak is uitermate bizar, mensen van inlichtingendiensten volgen advocaten, waar men ook gaat.
Ook de Indonesische mensenrechten organisatie (Komnas Ham) verrichtte onderzoek en kwam tot de conclusie dat het leger en politie zich schuldig maakten aan grove schendingen van de mensenrechten.
De commissie heeft ook militairen en politie personeel ondervraagd.  De voorzitter, Anshari Thoyib, wil deze maand de ondervraging afsluiten, alle feiten analyseren en dan komen met een eind oordeel.

Eind April, rapporteerde Theo van Boven, de speciale rapporteur van de V.N. deze zaak bij de 60e commissie vergadering van de mensenrechten (E/CN.4/2004/56/Add.1) en zei, dat hij 2 dringende verzoeken naar de Indonesische regering had gestuurd met betrekking tot de detentie en martelingen tegen Elias Tabuni, Yapenas Murib, Kanius Murib en 4 anere Papoea’s.
De Coalitie van NGO’s kwam met het gegeven, dat Yapenas Murib in de gevangenis was doodgemarteld.

21.6.2004: The Jakarta Post, Fabiola Desy Unidjaja.
Megawati komt met decreet mensenrechten commissie.
President Megawati komt met een decreet om een nationale commissie in het leven te roepen, die de mensenrechten problematiek in het land moet gaan coördineren.
Samen met de Minister van Justitie is deze commissie direct verantwoordelijkheid verschuldigd aan de president.
De commissie zal bestaan uit vertegenwoordigers vanuit de regering en uit vertegenwoordigers van nationale mensenrechten organisaties.
Volgens betreffende verordening zal de commissie erop toezien, dat organisaties de hand houden aan de RANHAM (Nationaal Actie Plan op mensenrechten, hetgeen inhoudt het voorbereiden van ratificatie van de internationale mensenrechten standaard, het verspreiden van mensenrechten informatie en naleving, het evalueren en het overhandigen van mensenrechten rapporten aan de president.
Om het werk te vergemakkelijken, zou de commissie behoefte hebben aan een nationaal secretariaat onder het Ministerie van Justitie.
De Minister van Justitie, als voorzitter van de commissie, zal samen met alle gouverneurs, provinciale RANHAM commissie oprichten.
Onder de leden van provinciale commissies worden geacht te zitten: regeringsvertegenwoordigers, mensenrechten experts en publieke figuren.
Het nieuwe presidentiële decreet is geldig voor de komende 5 jaren.
Lokale autoriteiten worden verzocht gelden vrij te maken voor nieuwe kantoren, terwijl het Ministerie van
Justitie het nationale secretariaat zal financieren.
Leden van Komnas Ham(Indonesische mensenrechten organisatie) verwelkomden de commissie en hoopten op een vruchtbare samenwerking.
Alhoewel, zo stelde Zoemrotin, alleen Komnas Ham heeft de bevoegdheid om in gevallen van grove schendingen van de mensenrechten onderzoek te verrichten en zonodig hierin te bemiddelen.
De effectiviteit van de nieuwe commissie zal nog moeten blijken.

Naschrift: Betreffende verordening komt vreemd over gezien in het licht van mensenrechten schennis.
Begin Juni werd Sydney Jones en haar collega uitgewezen, hierover werd in dit hoofdstuk uitvoerig aandacht besteed.
Mensenrechten activisten werden veelvuldig bedreigd.
Elsham, de Papoea mensenrechten organisatie kan hierover meepraten. Activisten, die voor deze organisatie werken moeten werkelijk voor hun leven vrezen.
In hoofdstuk 23 , 23.12.2003 wordt beschreven hoe 13 Papoea’s werden opgepakt, na eerst te zijn vrijgekocht. Verschillende organisaties, zoals Elsham, Oxford mensenrechten organisatie, FDP, Papoea Presidium, Komnas Ham, en zelfs de Nederlandse Stichting Pro Papua, en ook particulieren hebben zich hiervoor ingezet.
De affaire kreeg enorme internationale belangstelling, maar van Indonesische zijde is er geen reflex.
Wanneer men in ogenschouw neemt, hoeveel zaken werkelijk voor het gerecht komen, dan neigt men toch te geloven, dat het idee voor het oprichten van een commissie voor mensenrechten, heel ridicuul overkomt.

Wat te denken over de massaslachting in Biak in 1998. Het wordt doodgezwegen en is nooit voor het gerecht gebracht. Zo zijn er voor wat West Papua betreft ontelbare zaken.
Wie heeft het nu over de genocide, die daar heeft plaatsgevonden, wil de Indonesische regering dat soms ook nog goedpraten?
Neem b.v. de Freeport affaire, ook hiervoor komt men waarschijnlijk nog met een toverformule!!

26.6.2004: Associated Press: V.S. veroordeling in Freeport overval.

Mensenrechten groeperingen hekelen de V.S. aanklacht dat een Papoea de moord op de 2 Amerikaanse onderwijzers op zijn geweten zou hebben.
Men stelt, dat de verdachte geen rebel leider van de OPM is zoals wel in Washington wordt beweerd en men vindt het unfair dat de schuld nu bij de OPM wordt gelegd.
De verdachte is geen lid van de OPM en onderhield zelfs nauwe banden met Indonesische militairen.
De V.S. grand jury beschuldigde Anthonius Wamang, 32,  van moord en moordaanslag en gerechts documenten omschreven hem als een operationeel commandant van de OPM.
“Als hij het al deed, is het onmogelijk dit op zijn eentje te doen”, zei John Rumbiak.
“Het is een naïeve poging de OPM te beschuldigen” “De overval vond plaats op slechts een paar honderd meter van een militaire post”.
Ook de Indonesische politie (Pastika) legde de schuld bij het Indonesisch leger. Dat leger ontkende echter de beschuldiging en nam het onderzoek vervolgens in eigen hand.
De verschillende FBI commissies, die het land bezochten, waren ervan overtuigd, dat het leger een rol speelde in deze affaire.
Karen Orenstein, de Washington coördinator van het Oost Timor Actie Netwerk, een mensenrechten organisatie, zegt dat de aanval de kenmerken had van een speciale geheime militaire missie.
“Het Indonesisch leger heeft een slechte reputatie en een slechte staat van dienst en men probeert hoe dan ook hun doelen te bereiken”.
Zij verwijst hier ook naar de vermoorde Theys Eluay, een Papoea politiek leider. In deze affaire ontkende het leger ook alle betrokkenheid.
Deze veroordeling lijkt dan ook op een witwas praktijk om de ban op militaire steun op te heffen.
Militaire banden zouden weer worden aangehaald als Indonesië medewerking zou verlenen om de moorden van de Freeport affaire op te lossen.
Indonesië hoopt nu dat de V.S. het IMET programma(financiële steun) weer gaat hervatten, maar vooralsnog wordt deze steun niet hervat.

Patsy Spier, de vrouw van de vermoorde Amerikaanse onderwijzer, Rick Spier, heeft eigenlijk in haar eentje ervoor gezorgd, dat financiële steun niet wordt hervat.
Zij beklom letterlijk de barricades en sprak met elk congreslid en constateerde hoe weinig men wist over dit politiek item.
Omdat het hier om Amerikanen gaat kon men ook niet om haar heen. Zij gaat echter veel verder en ondanks het grote verdriet om het verlies van haar man Rick, maakte zij samen met John Rumbiak een promotiereis langs de Amerikaanse Westkust.
Zij doet haar verhaal en spreekt ook over het grote onrecht, dat de Papoea bevolking sinds de overname in 1963 is overkomen. Zij doet dit met het geloof en de overtuiging, dat dergelijke excessen niet meer behoren voor te komen.
Amerikanen schrikken toch wanneer men verneemt dat 1/6 van de Papoea bevolking sinds 1963 is omgekomen en eigenlijk mag het een “wonder” heten dat hierover nog niets in Nederlandse kranten is verschenen.

3.7.2004:: Jakarta Post: Papoea’s beschuldigen de V.S. van verdoezelen van feiten.

Port Vila: Papoea vrijheidsstrijders in West Papua beschuldigen de V.S. Procureur Generaal John Ashcroft van ernstige verdraaiing van de feiten over de moord op 2 Amerikaanse en 1 Ind. Onderwijzer op 31 Augustus 2002 bij Freeport.
Ashcroft beschuldigde vorige week Anthonius Wamang als commandant van de OPM de moorden te hebben gepleegd.
OPM woordvoerder John Otto Ondawame verklaarde, dat zijn organisatie niets van doen had met deze aanval. De OPM heeft dit vanaf het begin duidelijk gesteld.
Eerdere onderzoeken door politie en FBI tonen dit aan. Ondawame claimde dat Washington de OPM beschuldigde omdat men de militaire banden met Indonesië wilde aanhalen.
Hij zei, dat Wamang gelieerd was aan Jakarta, niet met de OPM.
Indonesië stelt alles in het werk om de OPM als een terroristische organisatie te brandmerken.

4.7.2004: Radio Nieuw Zeeland: Honderden OPM supporters demonstreerden in Jayapura.

Ca. 1000 Papoea’s demonstreerden om 40e verjaardag van de vrijheidsstrijd (OPM) te vieren
De demonstranten verzamelden zich buiten het parlementsgebouw in Jayapura en droegen vlaggen en zongen traditionele liederen.
Zij eisten een referendum over de onafhankelijkheid. Een politie macht van ca 100 agenten was op de been. Men checkte de identiteitskaarten en liet hen gaan.

6.7.2003:  Gezichtsverlies Indonesië: The Jakarta Post- Voorpagina nieuws: Tiarma Siboro.

De Indonesische regering verklaarde, dat V.S. Senatoren zich met hun eigen zaken moesten bemoeien en zich niet moesten mengen in de interne aangelegenheden van Indonesië.
20 V.S. senatoren, inclusief Edward Kennedy, zonden vorige week een brief naar de Secretaris Generaal van de V.N., Kofi Anan, met het verzoek een speciale commissie in het leven te roepen om de situatie in West Papua en Aceh te monitoren, waar Indonesische troepen afscheidingsbewegingen bevechten.
De woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Marty Natalegawa, zei Zondag , dat de V.S. zich met hun eigen zaken moesten bemoeien. “Dank voor Uw aandacht, maar houdt U bezig met Uw eigen zaken”, zei hij tegen de Jakarta Post.
De senatoren deden een voorstel de V.N. toe te staan een speciale commissie te sturen om de V.N. Veiligheidsraad en zijn Algemene Vergadering stappen te laten ondernemen om een eind te maken aan de voortdurende conflicten in de betreffende regio’s.
Men argumenteerde dat de Internationale Gemeenschap al veel te lang aan de zijlijn had gestaan en dat men al veel eerder aandacht aan de grove mensenrechten schennis had moeten schenken.

In Aceh stierven het afgelopen jaar 2000 mensen, grotendeels burgers, stelden de senatoren in hun brief.
De Indonesische mensenrechten organisatie, Komnas Ham, bevestigt dit en geeft aan dat de meeste gewelddadigheden op het conto komt van het Indonesisch leger.
Komnas lid, Hasballah M. Saad, vertelde Indonesië, dat geweld niet langer verborgen kan blijven voor buitenlandse ogen en dat Indonesië eindelijk maar eens moest anticiperen door maatregelen te nemen dit geweld in te dammen.
Als wij(Indonesië) niet zelf optreden, kunnen wij internationale interventie niet voorkomen, zei Hasballah.

Naschrift: Het lijkt erop, dat de promotiereis langs de Amerikaanse westkust van John Rumbiak en Patsy Spier zijn vruchten heeft afgeworpen, nu 20 Amerikaanse senatoren een brief hebben doen uitgaan naar Kofi Annan teneinde een speciale commissie in het leven te roepen om de situatie in Aceh en Papua te observeren.
88 Leden van het Ierse Parlement en ook Aartsbisschop van Z. Afrika, Desmond Tutu deden ook een beroep op Kofi Annan.
Verschillende AWPA’s en ook de PIF deden al het mogelijke om via allerlei rapporten en meetings deze affaire onder de aandacht te brengen.
AWPA was al de grote promotor voor observer status.
Indonesië lijdt steeds meer gezichtsverlies: Sydney Jones werd om onduidelijke redenen uitgewezen, zo’n 20 NGO’s, waaronder zelfs Elsham staan op de zwarte lijst.
Men kan dus vragen stellen bij de Indonesische inlichtingendienst!
Dit zijn dus zorgmakende ontwikkelingen en de tijd lijkt inderdaad rijp voor internationaal toezicht.

12.7.2004: One World U.S.: De schandelijk rol van de V.S. in het New York Akkoord.
Op de 35e verjaardag van de Act of Free Choice in 1969, wat indertijd resulteerde in de annexatie van West Papua bij Indonesië, tonen de onlangs vrijgegeven documenten aan, dat de regering Nixon niet bereid was aan de bezwaren tegemoet te komen, ondanks de constatering, dat bijna de gehele Papoea bevolking tegen annexatie was. Men wilde de onafhankelijkheid.
De V.S. hebben Indonesië moedwillig hun gang laten gaan!
Voor de V.S. had de goede verstandhouding met Indonesië een hogere prioriteit dan een referendum voor onafhankelijkheid.
De memo’s van Henri Kissinger wijzen in die richting en ook de invasie in Oost Timor werd gesteund.
Dat er ca. 1/3 van de toenmalige Oost Timor bevolking omkwam bij operaties van Indonesische troepen wordt gemakshalve aan voorbij gegaan.
In 1999 werd Oost Timor onafhankelijk. Zoals in Oost Timor handhaaft West Papua ook een “low level” weerstand tactiek.
In tegenstelling tot Oost Timor werd West Papua wel aan een transmigratie schema onderwerpen van vooral Javanen.
Eenmaal onder controle onderdrukte Jakarta meteen de onafhankelijkheids beweging.
Hoe het ging met het referendum is bekend. Wanneer het New York Akkoord was nageleefd, zou Indonesië nooit deze verkiezing hebben gewonnen.
Vanaf het begin van de overname was er sprake van enorme intimidatie en zelfs de V.N. functionarissen werden tegengewerkt en beïnvloed.

Alle memo’s, telegrammen bedoelden te zeggen: afzijdig blijven, de V.N. moeten buiten dit referendum blijven en nogmaals werd de nadruk gelegd: “wij hebben hier te maken met stammen, die in het stenen tijdperk leven” en de V.N. ambassadeur, Marshall Green, in Jakarta geeft blijk van zijn bezorgdheid, dat de V.N. afgevaardigde voor West Irian, Ortiz Sanz, zich misschien niet voldoende bewust is van deze
“politieke realiteiten”, terwijl hij toch beter zou moeten weten”
Henry Kissinger zou ook in het bestuur van Freeport zitting nemen en heeft dus ook royaal geprofiteerd van zijn steun aan de inlijving  van West Irian. Hij werd directeur en groot aandeelhouder van de grootste goud en kopermijn ter wereld, gelegen in West Papua en het is bekend dat dit de grootste belastingbetaler van Indonesië is.
Henry Kissinger werd goed betaald, hij zou jaarlijks $ 500.000 ontvangen over de periode 1995/2001 en zijn consultancy firma ontving grote bonussen.
Eigenlijk moet men dit beschouwen als bloedgeld want hij heeft er daadwerkelijk toe bijgedragen, dat Indonesië niet ter verantwoording werd geroepen bij de vele schendingen van de Act of Free Choice.
Al het andere moest opgeofferd worden en men doet alsof het gemaakte New York Akkoord niet bestaat.
Op generlei wijze heeft men zich hieraan gehouden!
The Associated Press rapporteerde, dat de vrijgegeven documenten aangeven, dat dit Akkoord werd verkracht en dat hier sprake is van een schandelijke misdaad tegen een volk, dat niet eens de kans kreeg voor zich zelf op te komen.
Ook wordt doodgezwegen dat in de aanloop naar het Referendum in 1969 al 30000 Papoea’s omkwamen.
Indonesië kon doen en laten wat het wilde en Papoea’s werden aan hun lot overgelaten.
Intussen is het bekend dat er genocide heeft plaatsgevonden en is het wachten op initiatieven om Indonesië hiermee te confronteren.
De wereld houdt zichzelf voor de gek, als wij een V.N. handhaven en de beschreven gebeurtenissen maar op zijn beloop laten!
De annexatie was gewoon illegaal. Dat is ook de reden dat historisch onderzoek moest worden vermeden.
Indonesië wil absoluut niet dat de geschiedenis wordt herschreven.
Ondertussen wordt West Papua leeg geroofd en gedraagt Indonesië zich als een tirannieke kolonisator, die elk overleg uit de weg gaat. De Indonesische regering heeft al 42 lang jaar het vertrouwen van de Papoea’s beschaamd. West Papua is bezet door militairen en die proberen op allerlei, ook ongeoorloofde manieren hun macht en greep op de inheemse bevolking te behouden.

13.7.2004: Brief van mensenrechten organisaties gericht aan leden van Amerikaanse Senaat.
Van Patsy Spier ontving ik een e-mail met in de bijlage bovenstaande brief, welke ik onverkort en onvertaald op de website zal plaatsen.
De inhoud van de brief heeft de strekking, hetgeen zij vorige week verwoordde, toen zij op het Capitool was.
(Brief)

PO Box 15774, Washington, DC 20003

8 July 2004

Dear Senator,

We are writing to urge the U.S. Congress to maintain strict limits on assistance for the Indonesian military, including a ban on full International Military Education and Training (IMET), in the FY05 Foreign Operations Appropriations Act.

Currently, the IMET restriction is contingent on the Secretary of State determining and reporting to Congress that “the Indonesian Government and Armed Forces are cooperating with the Federal Bureau of Investigation’s investigation” of the murder of two U.S. citizens and an Indonesian in Timika, Papua, on August 31, 2002. Eleven others, including eight U.S. citizens, were wounded in the attack. The initial Indonesian police report, as well as reporting by non-governmental organizations and journalists, strongly indicated Indonesian armed forces involvement in the attack. On June 24, 2004, the U.S. Department of Justice (DOJ) announced the indictment of an alleged member of the Papuan group, the Free Papua Movement (OPM), in connection with the attack.

We strongly urge maintenance of the ban on full IMET for the following reasons:

§        While the indictment is significant, we note that the investigation is ongoing. According to the DOJ press release, the Indonesian police and FBI are attempting to identify additional participants in the murders. Full cooperation of the Indonesian government and armed forces will continue to be essential to the success of that investigation. The IMET ban has been critical to attaining the Indonesian cooperation available thus far. It would be a grave error to ease Congressional pressure now and draw any positive final conclusion about Indonesian cooperation.  We further note that the DOJ announcement commented on Indonesian government and police cooperation but failed to reference cooperation with the Indonesian military. Section 597 (b) of the Consolidated Appropriations Act, 2004, specifically requires the cooperation of the Indonesian armed forces to resume IMET provision.

§        Cooperation in itself is a very low threshold.  Lifting the IMET ban should be contingent on credible prosecution and appropriate punishment – consistent with international standards – of those responsible for the attack in Timika, as well as on justice for other cases of serious human rights violations in Indonesia and East Timor.

§        The state of Indonesia is in the midst of transition with its first direct presidential election. The July 5 election will be followed by a run-off on September 20 should a single candidate fail to garner more than 50% of the vote. A new president in the near future is possible. It is essential that Congress not send any new Indonesian administration mixed signals about U.S. determination to achieve justice with regard to the Timika killings, as well as other serious human rights violations.

§        The egregious human rights record of the Indonesian military does not warrant a reward of prestigious military training.  The military continues to systematically violate human rights throughout the archipelago, particularly in the Indonesian provinces of Aceh and Papua. Since May 19, 2003, renewed military operations in Aceh have resulted in widespread human rights violations against the civilian population. Indonesian security forces have committed extrajudicial executions, forced disappearances, beatings, arbitrary arrests and detentions. The military authorities have also subjected the residents of Aceh to drastic limits on freedom of movement and expression. Such measures have resulted in the internal displacement of over 100,000 people and thousands more fleeing to Malaysia to seek refuge.

§        Indonesia has yet to fulfill Congressional conditions previously placed on IMET, including accountability for rights violations in East Timor and Indonesia and transparency in the military budget. Indonesia’s ad hoc human rights court on East Timor has been an internationally-recognized failure. Those indicted for — and in some cases convicted of — crimes against humanity in East Timor continue to maintain powerful positions.

Again, we urge you to restrict full IMET, foreign military financing, and export licenses for lethal defense articles for Indonesia’s armed forces in FY05 appropriations legislation.  We thank you for your serious consideration of these most important matters and welcome any questions or concerns.

Sincerely,

Veena Siddharth

Advocacy Director

Human Rights Watch/Asia

 

Bama Athreya

Deputy Director

International Labor Rights Fund

 

Karen Orenstein

Washington Coordinator

East Timor Action Network

 

Miriam Young

Program Officer

Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights

 

Lavinia Limon

Executive Director

U.S. Committee for Refugees

 

S. Eben Kirksey

West Papua Action Network

20.7.2003: Jakarta Post: Politie arresteert stamleiders
De politie arresteerde Maandag 8 stamleiders voor hun verdacht aandeel in de rellen tussen 2 stammen in het Timika district.
De 8 werden beschuldigd van aanstichting en deelname in de onlusten.
Bij eerdere botsingen vielen in elk kamp 2 doden en ging men elkaar te lijf met pijl en boog.
Bij de jongste onlusten vielen nog eens 2 doden, waarna de politie overging tot huiszoekingen en arrestaties.
De 8 gearresteerden zijn : Decky Murib, Yedinus Burib, Welius Tabuni, Welius Alom, Kogomang Murib, Atinus Kogomal, Muli Kula en Paulus Umbrawaga.

22.7.2004: Nethy Dharma Somba, Jayapura: Varkenspest in Timika. Mimika district.
Ca. 8700 varkens zijn bezweken aan de om zich heen grijpende varkenspest.
Het verlies onder varkenshouders zou Rp 4,5 biljoen kunnen zijn. Varkensprijzen liggen buitengewoon hoog en het dier wordt ook vaak als bruidsschat gebruikt.
Varkens bepalen ook de sociale status van de Papoea’s. Men probeert nu de nog levende varkens in te enten om verspreiding tegen te gaan.

27.7.2004:Vanuit Malmö SSU Krets, Buitenlands bureau van OPM/NGWP., opgericht in 1992.
De politieke missie van de OPM/NGWP
De politieke missie van de OPM(vrije Papoea Beweging) richt zich op het dekolonisatie proces.
Men stelt, dat de leefomstandigheden op sociaal, economisch en cultureel gebied zich niet verbetert en dat zij na de overdracht van Nederland aan Indonesië het mikpunt zijn van onderdrukking, plundering, armoede en moordslag, genocide.
Dat heeft het Indonesisch kolonialisme hen gebracht.
De geschiedenis van onderdrukte volkeren leert dat vrijheid en onafhankelijkheid niet zonder strijd kan worden bereikt en voor de Papoea’s is er geen ander alternatief dan te strijden met elk middel, dat hun ter dienste staat.
In overeenstemming met hun heilige plicht gevoed door de eigenbevolking, gelooft de organisatie, dat alleen op basis van complete vrijheid en zeggenschap een democratische, rechtvaardige gemeenschap in West Papua kan ontstaan.
Om zo’n nieuwe gemeenschap te creëren, in overeenstemming met de wensen van het Papoea volk, heeft de OPM de volgende basis principes en programma’s.

1)De strijd voor vrijheid in een onafhankelijk West Papua is de enige weg, die moet worden bewandeld om hun eigen toekomst te bepalen, zoals dat ook bij andere volkeren op aarde het geval is.
2)Zich te bevrijden van de Indonesische koloniale macht, dat zich racistisch opstelt en terroristische tactieken gebruikt tegen de Papoea bevolking.
3)Een eigen soevereine regering in het leven roepen, dat de democratische rechten van de Papoea’s waarborgt.
4)Een eigen gewapende macht moet de rechten van de mens en de veiligheid van het land beschermen.
5)Alle natuurlijke bronnen moeten voor het welzijn van eigen bevolking worden benut.
6)Alle burgers hebben dezelfde rechten en plichten, zonder discriminaties op grond van kleur, ras, sekse, geloof. Met uitzondering van diegenen, die openlijk met het koloniale regiem hebben gecollaboreerd. Alle mensen worden aangemoedigd om actief deel te nemen in de opbouw en politieke activiteiten van de nieuwe open en democratische gemeenschap.
7)Scholen, opleiding en culturele instituten zullen naar behoefte van de bevolking worden opgericht.
8)Zorg faciliteiten zullen voor alle burgers gratis medische zorg verstrekken.
9)’s Lands natuurlijke landschappen zullen worden beschermd en verwoestingen door koloniale exploitatie zullen worden hersteld.
10)Buitenlandse militaire bases op Papoes grondgebied wordt niet getolereerd.
11)De OPM voert een onafhankelijke buitenlandse politiek en ook gefocussed op actief beleid de vrede in de wereld te bevorderen.
12)De OPM is tegen elke vorm van terrorisme, zoals men in eigen land sinds 1962 in eigen land heeft ervaren
13)De ideologie van de OPM kan worden beschreven als Melanesisch socialisme. Elk deel is gebaseerd op het programma.

Naschrift: Zoals U ziet wordt er ook vanuit het buitenland actie ondernomen, in dit geval dus vanuit Zweden. In Engeland en Ierland is men politiek in dit verband ook heel actief.
In Vanuatu, Port Vila, is er ook een vertegenwoordiging van de OPM en hier zetelen Andy Ayamiseba en Dr. Otto Ondawame.
Van Dick Ernst kreeg ik een video band en zag ik een interview over hun bedoelingen en werkzaamheden.
Vanuit het Amerikaanse parlement ging een brief naar Kofi Annan.
Dit is Indonesië natuurlijk een doorn in het oog en als reactie hier op kan men verklaringen lezen, dat West Papua integraal onderdeel is van Indonesië en dat het geheel “ legaal “ is verlopen.
In hun ogen zijn de gepleegde moorden blijkbaar ook legaal. In geen van die verklaringen heeft men het over schennis van de mensenrechten en blijkbaar is men zo gehersenspoeld, dat het nooit bij hen opkomt eens hun excuses aan de Papoea’s aan te bieden!

3.8.2004 : Radio New Zealand International: PIF zou West Papua moeten steunen.
De in Nieuw Zeeland gevestigde Indonesische mensenrechten organisatie zegt dat het belachelijk zou zijn, wanneer de PIF(Pacific Island Forum) West Papua geen observer status zou verlenen.
Woordvoerster, Maire Leadbeater stelt, dat wanneer Pacific landen geen interesse tonen in de problemen van West Papua, niemand dat zal doen.
De mensenrechten organisatie doet nu een beroep op de PIF actie te ondernemen.
Mevr. Leadbeater benadrukte dat het Forum in voorgaande jaren wel bezorgdheid toonde, maar dat er eigenlijk meer moest gebeuren.
Papua is Melanesisch en daarom een Pacific land. West Papua was ook lid van de South Pacific Commission (SPC). Mr. Marcus Kasiepo bezocht de eerste SPC Conferentie in Fyi in 1950 en Papoea’s namen deel aan SPC vergaderingen.
Het Forum heeft ook het standpunt gemeenschappen te steunen die het pad naar onafhankelijkheid willen bewandelen en daarom moet ook West Papua worden gesteund.
Ongelukkigerwijze komt de politieke weerstand van de grote Pacific landen, zoals Australië en Nieuw Zeeland, die hun betrekkingen met Indonesië niet teveel willen schaden.
Een klein land zoals Vanuatu heeft echter een sterk standpunt en zorgt voor wat tegendruk.
In Australië zijn er verschillende NGO’s , AWPA’s o.a. uit Sydney, die een beroep doen op de PIF West Papua meer te steunen.

John Rumbiak is momenteel in Australië en sprak ook met Bisschop Joseph Oudeman in Brisbane en president van de Vredescommissie. Men sprak ook over mogelijke assistentie vanuit de Australische Kerk.
Bisschop Joseph toonde warme belangstelling en besprak dit item met collegae in de Australische Katholieke Bisschoppen Conferentie.
Men zou pogingen doen het contact met de Kerk in West Papua te intensiveren.

Dr. Greg Poulgrain is lid van de Brisbane Commissie en heeft veel kennis en ervaring met de situatie in West Papua.
Hij informeert de commissie over de huidige ontwikkelingen en hij werkt ook nauw samen met Peter Arndt van AWPA Queensland.
John Rumbiak is in Australië om steun te zoeken voor de mensenrechten problematiek in zijn geboorteland, West Papua.
Hij is de grote ambassadeur van de Papoea’s en reist de hele wereld over.

5.8.2004: Timika, Jayapura: gezamenlijke persverklaring Elsham,Lemasa en Yahamak over de Freeport affaire.

De 3 bovengenoemde Papoea mensenrechten organisaties veroordelen de verklaring van het V.N. Gerechtshof over de moord van 2 Amerikanen bij de Freeport mijn en eisen van het V.N. Congres een volledig en onafhankelijk onderzoek in te stellen.
De mensenrechten organisaties hebben nauw samengewerkt met de FBI en kennen de in en outs en men maakt zich nu zorgen over de verklaring van de procureur generaal John Ashcroft.
Men heeft een sterk vermoeden dat Ashcroft belangrijk bewijsmateriaal heeft achtergehouden, dat voor belang zou kunnen zijn voor het Congres en de familie van de Freeport slachtoffers.
Ashcroft beweerde dat Anthonius Wamang lid van de OPM zou zijn, toen hij de aanval uitvoerde en dat hij hiervoor de doodstraf kan krijgen en refereert tevens aan andere separatisten, die worden bejaagd. Hij beschouwt de veroordeling zelfs als een overwinning tegen het terrorisme!
Hij geeft op deze wijze een andere draai aan het gebeurde en verschaft het Indonesisch leger als het ware het groene licht om achter dissidenten aan te gaan. Indonesië beschouwt alle opponenten als separatisten.
Direct na deze verklaring werden de 3 organisaties opnieuw bedreigd en geïntimideerd door militairen.
Ondanks dat alle cruciale bewijsstukken in hun bezit zijn van de Amerikaanse Justitie, werd het puibliek en het Congres hierover niet geïnformeerd.
Wamang werkte veel samen met de gevreesde Kopassus en deed ook zaken met hen.
De Kopassus is gespecialiseerd in infiltratie en provocerende operaties. (Theys, training Laskar Jihad) Wamang kreeg zijn wapens en munitie van de TNI en niet van de OPM.
De FBI weet dit ook en weet ook dat de TNI gebruik maakt van de plaatselijke bevolking om provocerende acties op touw te zetten.
Zoals al eerder vermeld, wees ook politie chef Pastika met een beschuldigende vinger naar het leger.
Hij werd toen direct overgeplaatst!
Vanaf het begin heeft het leger geprobeerd sporen uit te wissen en verzon men van alles de OPM te beschuldigen.
Het schietincident deed zich voor binnen gehoorsafstand van een militaire post en het komt wel heel vreemd over, dat men niet direct in actie kwam.
John Rumbiak ziet ook geen reden voor de OPM een dergelijke aanval te ondernemen, terwijl er voor een aanval van de TNI wel enkele redenen zijn aan te wijzen.
De FBI heeft een brief van de OPM commandant over dat gebied, Kelly Kwalik, met de strekking geen geweld te gebruiken. Wamang heeft dit ook toegegeven.
Na de verklaring van Ashcroft verschenen er direct berichten in Indonesische kranten, dat de deur weer openstond voor Amerikaanse financiële hulp (IMET).
De regering Bush wil dit ook, maar het Congres heeft hier nog een stokje voor gestoken.
De mensenrechten organisaties doen een beroep op V.N. Justitie en de FBI hun verklaringen te corrigeren en ook andere belangrijke bewijsstukken openbaar te maken. Het gaat hier om de zakelijke banden van Wamang met het Indonesisch leger en waar hij zijn wapens en munitie vandaan heeft.
Het Congres zou moeite moeten doen Wamang en andere sleutelfiguren naar de V.S. te laten overkomen.
Zij behoren dit te doen alvorens de zaak te laten rusten en hun militaire banden aan te halen met een regiem, dat zich schuldig maakte aan het systematisch doden van Papoea’s en jarenlange opsluiting van andere Papoea burgers en dat zou in alle eerlijkheid een richtlijn moeten zijn achter de Freeport affaire.
Men zou ook direct maatregelen moeten nemen leden van Elsham, Lemasa en Yahamah te beschermen tegen militaire bedreigingen, omdat deze organisaties openhartig met de FBI hebben samengewerkt in het Freeport onderzoek.

10.8.2003: Vanuit Latitudes Magazine(Bali) – door Margiyono. : Profiel van de moeder van Papua en oprichtster van de mensenrechten organisatie Yahamah.

De 52 jarige Yosepha Alomang of Mama Yosepha van de Amungme stam is een internationaal gerespecteerd activiste, die de belangrijkste aanklager was in de rechtszaak tegen de Freeport mijn.
Zij heeft ook gevangen gezeten voor het platleggen van het Freeport vliegveld en zij hield ook al een toespraak voor de Subcommissie van Internationale Samenwerking en Mensenrechten voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Zij ziet er niet woest uit, in tegendeel, zij is een eenvoudige en hartelijke vrouw.
Mensen noemen haar mama, ofschoon zij geen kinderen heeft. In 1972 trouwde zij met Markus Kwalik, maar kort daarna verliet zij haar man wegens alcohol misbruik.
Zij had geen prettige jeugd en veel mannen uit de Amungme stam werden misschien ook hierdoor onderwerp van haar kritiek.

Toen ik haar maanden geleden bezocht, woonden er ca. 50 vrouwen in haar onderkomen in Timika.
Het leek wel een vluchtelingenkamp. “Dit zijn mensen, die bescherming zoeken”, zei Abner Daundi, stafmedewerker van mama Yosepha’s Yahamah (mensenrechten organisatie).
“Ik werd door 5 mannen verkracht”, vertelt een van de vrouwen. Zij en andere vrouwen werden slachtoffers van de stammenoorlog, die vorig jaar ontstond naar aanleiding van de opdeling van West Papua in 3 provincies.
Gedurende deze onlusten werd het onderkomen van Yosepha meerdere malen beroofd.
Betreffende gewelddadigheden werden eerder al op deze website beschreven.
Het was de eerste smerige oorlog in Papua. Een stammenoorlog in Papua is gerelateerd aan eigen gedragsregels. Vrouwen en kinderen worden ongemoeid gelaten, maar bij betreffende onlusten werden de afgebakende grenzen overschreven.

Al meer dan 20 jaar strijdt Mama Yosepha voor vrijheid en milieu bescherming en politie en het leger hebben Mama Yosepha vaak hard aangepakt.
“Ik zat een maand onder de badruimte van het politie bureau met menselijke uitwerpselen tot aan mijn knieën”, vertelde ze. Zij kreeg ook niet voldoende voedsel en toen ik werd vrijgelaten, was ik broodmager.
In 1996 werd zij opgesloten in een container, omdat men dacht, dat zij de moeder was van Kelly Kwalik, commandant van Papoea opstandelingen. Het leger relateerde haar naam aan Markus Kwalik.
Kwalik is een veel voorkomende naam in de Amungme stam.
Het is ook heel bijzonder dat Yosepha nooit ontkende de moeder van Kelly Kwalik te zijn.
Zo kreeg zij eens bezoek van een jonge Javaan, die zich voorstelde als een Kopassus oficier. Hij vertelde haar dat hij haar moest bespioneren. Zij werd echter niet kwaad en vroeg hem vriendelijk: “Zo, wat wilt U, zoon”?     “Ik wil alles doen, wat U ook doet”  Hij heeft haar vervolgens niets in de weg gelegd.

De harde acties tegen haar hebben haar niet ontmoedigd, maar de laatste 10 jaar heeft zij haar tactiek veranderd.
“ Ik heb nu Yahamak”. Zij stichtte deze mensenrechten organisatie in 2001 en werd ook directeur.
Omdat Yosepha nooit een normale opleiding volgde, helpen anderen haar het bureau te managen.
In 1996 ondernam zij gerechtelijke stappen tegen Freeport-McMoRan.
Op 5.12.1995 ontving Mama Yosepha de Yap Thiam Hien Award, omdat zij inging tegen de militaire en repressieve politiek van New Order Indonesië.
In 2001 ontving zij de Goldman Environmental prijs, omschreven als de “Green Nobel Price”.
Hoewel zij beroemd is en buitenlandse financiële hulp ontvangt, blijft zij een Amungme vrouw met een eenvoudig leven en een harde opstelling: “Papuans have been tricked with money, tricked with prostitutes and tricked with killings”.

11.8.2004: The Age(Melbourne): Christenen betwisten ban op Kerken.
Christelijke groeperingen in het overwegende moslim land, Indonesië, overwegen een gerechtelijke procedure aan te spannen op het verbod, dat hen verbiedt nieuwe kerken te bouwen.
Men beschuldigt de regering van discriminatie en men verwijst hierbij naar artikel 29 van de grondwet,
dat burgers vrijheid van godsdienst garandeert.
De Indonesische regering kwam in 1969 met een decreet, dat men voor elke bouw goedkeuring moet vragen van de lokale moskee autoriteit en dat wordt vervolgens geweigerd.
De advocaat van de Christelijke organisaties, Habiburokhman, verklaarde, dat hij eind van de maand de procedure opstart bij het Hooggerechtshof in Jakarta. Wij vragen de regering dit besluit in te trekken.

Critici hadden al hun bedenkingen en voorzagen, dat men Indonesië naar een volledige Islamitische staat
wilde laten koersen.
In Papua en West Timor kampt men met dezelfde problemen, terwijl dat overwegend Christelijke gebieden zijn.
In Papua ziet men meerdere moskees verschijnen. Hier zit een duidelijke strategie achter, welke evenwel niet in overeenstemming is met artikel 29 van de grondwet.

11.8.2003: Megawati blokkeerde de internationale dag van inheemse volkeren.
Zo’n 1500 Papoea gemeenschappen zijn gebundeld in de WPIA(West Papua Indigenous Association)
en men wilde op Seroei de internationale dag vieren.
De viering werd op het laatste moment echter verboden alhoewel men wel de steun had van UNESCO en de UNDP in Jakarta en ook van de voorzitter van de Papoea Raad.
De deelnemers waren erg teleurgesteld en dat men ook voor niets was afgereisd en waarom het verbod niet eerder was afgekondigd.
De voorzitter van de organisatie (P.H.Jowei) moest zich melden op het districtskantoor en moest politie functionarissen doorgeven welke organisaties, hoeveel mensen er kwamen en hoe de agenda eruit zag.
Vervolgens kwam de mededeling dat president Megawati de viering had verboden.

Naschrift: Het tekent de situatie in Papua, hoe alles wordt gecontroleerd en hoe ver men is verwijderd van echte democratie en hoezeer politie en militairen met de politiek zijn verweven.
Maar dit wisten wij natuurlijk al en het is dan ook niet verwonderlijk, dat Papoea’s zich niet meer happy voelen in hun eigen land.
Het mislukken van gerechtelijke vervolgingen tegen Indonesische officieren in de Oost Timor affaire voorspelt weinig goeds en miljoenen burgers staan bloot aan verdere, voortdurende schendingen, vooral in afgelegen gebieden, zoals Aceh en Papua.
Geen enkele officier werd aangepakt, terwijl men schoot op alles wat bewoog en 1500  mensen omkwamen.
In schril contrast staat de veroordeling van Yance Hembring, 50 jaar, die 10 jaar gevangenis kreeg opgelegd. Hij had deelgenomen aan vergaderingen waar tactieken werden besproken over afscheiding en waar werd gesproken over een nieuw referendum.
Officieren, die misdaden tegen de menselijkheid begingen, gaan vrij uit.
Oordeelt U zelf!
Hierbij refereer ik aan het nieuwe boek van Prof. Peter King van de Sydney Universiteit, dat nu uitkomt.
Het boek heeft als titel: “West Papua en Indonesië na de Suharto periode”
Hij stelt: de provincie West Papua is een complete chaos!

14.8.2004: Radio Australië: Papua, internationale solidariteit groeit!
Aanhangers van de vrijheidsbeweging toonden zich heel teleurgesteld, dat er geen aandacht werd besteed aan hun campagne voor vreedzaam overleg op de PIF vergadering in Samoa.
Voor het eerst in 5 jaar was er in het slotcommuniqué geen oproep voor vreedzaam overleg in Papua.
Maar een vooraanstaand analist, Prof. Peter King, zegt, dat de provincie steeds meer internationale steun geniet. In zijn nieuwe boek waarschuwt hij echter voor een militaire explosie in de Timor stijl.
Volgens Prof. King moeten Papoea’s voorzichtig en systematisch te werk gaan en ook bewust internationale steun zoeken. Niet alleen in Australië, Nw. Zeeland, maar ook in Amerika, waar het probleem eigenlijk ook ontstond. Het wordt de langere termijn optiek.

Zoals U hebt kunnen lezen zijn de doelen al uitgestippeld en is ook het programma al klaar.
De OPM stelt zich bewust behoudend op en zoekt ook niet de militaire confrontatie.
Men heeft de lessen geleerd en men weet dat men ook buitenlandse steun moet omarmen.
Op deze manier neemt men ook de wind uit de zeilen bij het militaire regiem.
John Rumbiak en zijn achterban, alle supporters, hebben al veel bereikt door Indonesië te treffen op hun zwakste plek, de grove mensenrechten schennis.

17.8.2004: AFP: Demonstratie van Papoea’s voor referendum Timor stijl.

Ca. 1000 Papoea’s, burgers, studenten, kerkelijke leiders en stamleiders verzamelden zich Maandag voor een vreedzame demonstratie in Jayapura.
Men eiste van de V.N. een nieuw referendum Oost Timor stijl teneinde alsnog onafhankelijkheid te bereiken.
De organisator, Terry Yoku vertelde, dat de demonstratie hun grieven weergaf over de schendingen van de mensenrechten en het verloop van de in 1969 door de V.N. gepromote referendum, de zogenaamde Act of Free Choice. Het werd de Act of No Choice.
“Ons hoofddoel is onafhankelijkheid. Indonesië moet Papua teruggeven aan de V.N. en er moet in West Papua een nieuw referendum Oost Timor stijl plaatsvinden’, vertelde hij aan AFP.
In Oost Timor resulteerde het referendum van 1999 in een glorieuze overwinning voor de onafhankelijkheid en ook toen was dat onder supervisie van de V.N.
In 2002 werd Oost Timor volledig onafhankelijk.
Yoku vervolgt: “Het aantal doden in West Papua is terug te voeren op politieke strijd met als hoofdschuldige het Indonesische militaire regiem.
De demonstratie verliep echter vreedzaam.

Het bericht heb ik meegenomen, omdat ik vlak hiervoor een bericht plaatste over Yance Hembring, die 10 jaar gevangenisstraf kreeg opgelegd wegens verraad jegens de staat. Hij woonde vergaderingen bij over onafhankelijkheid.

18.8.2003: Van Tapol: Persverklaring van de Raad van Kerken in Papua.

Als regel wil de Kerk niet betrokken worden in praktische politieke aangelegenheden, maar het conflict heeft sinds de inlijving bij Indonesië geleid tot grote aantallen ernstige ongeregeldheden en dat baart ons grote zorgen.
De Kerk gelooft dat de oplossing zoals aangeboden door de Indonesische regering van alle kanten rammelt.
De speciale autonomie, beschreven in decreet no 21/2001, dat de steun geniet van de EU, de V.N., Engeland, Japan , de PIF en de Papoea politieke elite, is nog niet transparant en consequent ingevuld en beantwoordt ook niet aan de verwachtingen. In feite veroorzaakt het nieuwe problemen.
De vereiste MRP is ook nog niet opgericht. Deze Papoea Raad moet bescherming gaan bieden aan de integriteit, waardigheid en identiteit van de Papoea bevolking.

In de zienswijze van de Kerken in Papua is Indonesië, ondanks de gedane belofte, niet genegen de speciale autonomie in te vullen en de MRP op te richten en vertraagt het bovendien de geldfondsen voor de speciale autonomie.
Men is nu gefocussed op verdeling van West Papua in 3 provincies, hetgeen niet overeenkomt met de wensen van de Papoea’s.
Integendeel men gebruikt geweld en macht met het excuus dat de territoriale integriteit moet worden gehandhaafd en men denkt daarbij vooral aan de natuurlijke rijkdommen en men houdt in het geheel geen rekening met de belangen van de Papoea’s.
Opdeling is bedoeld voor de militaire controle en de vrijheidsbeweging te beknotten.
Nog meer militairen en posten.
Banen vallen toe aan niet-Papoea’s, Papoea’s zouden niet over de vereiste kwalificaties beschikken.
Dit is natuurlijke pure onzin, want ook scholing en opleiding zijn de afgelopen 42 jaar verwaarloosd.

Men hanteert een systematische, goedgeorganiseerde poging om Papoea’s te onderdrukken en dit benadert de genocide grens.
Immigranten worden naar binnen gehaald onder het mom dat er te weinig arbeidskrachten zijn.
Men probeert Papoea’s te islamitiseren en men wil eigenlijk het gehele Pacific gebied beheersen.
Men gebruikt de verdeel en heers techniek.
Men schuwt niet incidenten uit te lokken om leden van de OPM te vermoorden en hun militaire aanwezigheid een legaal tintje te geven.

Naar aanleiding van het bovenstaande doen de Kerken een beroep op de Indonesische regering zich open te stellen voor een dialoog met de Papoea’s en men doet nogmaals een beroep op Kofi Annan voor herziening van de Act of Free Choice. De Indonesische regering gebruikt dit altijd als de internationale legale basis om de basis rechten van de Papoea bevolking te ontkennen.

De V.N. en Indonesië hebben het conflict veroorzaakt en de Act of Free Choice verkracht en niemand voelde zich indertijd geroepen de puntje op de “i” te zetten.

20.8.2004: Radio New Zealand: Indonesische patrouille doodt 2 separatisten.
Vanuit Papua meldt een legerrapport, dat separatisten een leger patrouille aanvielen en dat gedurende een 2 uur durend gevecht 2 Papoea’s werden gedood. Een militair raakte gewond en werd afgevoerd.
Het gebeurde in bosgebied bij het Carstenz gebergte.

24.8.2004: Van Yikwanakyikwanak@westpapuanews.com

8 gevangenen vrijgelaten:
Wij zijn blij, dat wij de vrijlating van de volgende 8 gevangen vanuit de Abepura gevangenis kunnen aankondigen.
1)Edi Marian, 2) Frans Huby, 3) Herry Kosay, 4) Joel Wenda, 5) Timanus Kogoya, 6) Yomakim Huby,
7) Augus Surabut, 8) Isak Wenda
Zij waren weer gevangengezet in verband met de Wamena affaire in Oktober 2000.
In een telefoon gesprek dankte men iedereen voor de ondervonden steun middels het zenden van brieven en postkaarten en waarvan men zei, dat het had bijgedragen tot het redden van hun levens.
Voor dezelfde affaire zitten de volgende 4 personen nog gevangen:
1)Rev. Abet Komba, 2) Muriaono Murib, 3) Sudirman Pagawak, 4) Yudas Meage
Men kan berichten en kaarten sturen naar het volgende adres:
Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Jl. Kesehataan, Jayapura, Papua, Indonesia.
Gevangenis hoofd: Bapak Sudarsono Klapas.

26.8.2004: Via Patsy Spier: The Cristian Science Monitor – Eric Unmacht: Militaire hulp voor Indonesië?
2 concurrerende perspectieven hebben Washington beziggehouden toen de militaire hulp aan Indonesië ter sprake kwam.
Er zijn congresleden die de Indonesische militaire mensenrechten schendingen veroordelen en die eisen, dat de V.N. hulp wordt uitgesteld totdat het Indonesisch leger is hervormd.
Aan de andere kant staat het Pentagon en sommige Witte Huis functionarissen, die zeggen dat de V.N. de hulp moet hervatten omdat Indonesië van belang is voor hun strijd tegen het terrorisme.
Extra bijkomstigheid is het gegeven dat 4 hoge Indonesische militairen, beschuldigd van oorlogsmisdaden in Oost Timor in 1999, eerder deze maand werden vrijgesproken.

Volgens Jeffrey Winters, een professor en Indonesië expert van de Northern Western University in Chicago, beziet het Pentagon deze problematiek vanuit terrorisme bestrijding, terwijl de senatoren stellen dat Indonesische militairen zich als terroristen gedragen.
In Oost Timor hebben zich verschrikkelijke taferelen afgespeeld. Meer dan 12 hoge militairen werden beschuldigd en aangeklaagd, maar werden niet veroordeeld.
De enige gestraften zijn 2 etnische Timoresen!
Mensenrechten organisaties en regeringen reageerden scherp en algemeen wordt gedacht, dat Indonesië niet meer geloofwaardig overkomt.
Men eiste zelfs een nieuwe onafhankelijke rechtsspraak.
De uitkomst van betreffende rechtszaken zal de oplossing bemoeilijken en de positie van senatoren, die de militaire hulp willen blokkeren, versterken.
Mensenrechten organisaties houden ook voet bij stuk. Men wil eenvoudig dat het Indonesisch voor haar daden verantwoordelijk wordt gesteld en hervatte militaire hulp ziet men als het groene licht voor Indonesië om door te gaan met hun terreur en schrikbewind, omdat men toch niet wordt berecht.

3.9.2004: Jakarta Post- Voorpagina nieuws =  Muningar Sri Saraswati:
Mensenrechten Commissie onthult misstanden in Papua.De nationale Commissie van de Mensenrechten(Komnas HAM) maakte Donderdag bekend, dat het bewijs materiaal had gevonden in hun onderzoek naar mensenrechtenschennis in 2 afzonderlijke incidenten in Papua enkele jaren geleden.
Deze conclusie was gebaseerd op hun onderzoek in de tijdsperiode van 17 December 2003 t/m 31 Juli 2004. Abdul Hakim Garuda Nusantara, de voorzitter van de organisatie, maakte dit op de nieuws conferentie in Jakarta bekend.
De bevindingen zullen Vrijdag worden overhandigd aan de procureur-generaal voor verder onderzoek en vervolging.
Bij de bewijsvoering zijn honderden getuigenverklaringen gevoegd van mensen uit Wasior en Wamena, waar de schendingen hebben plaatsgevonden.
Dit gebeurde gedurende een serie raids op 9 dorpen in het Manokwari district, nu 3 jaar geleden.
Bij deze raids kwamen 4 Papoea’s om, 6 werden gemarteld, een werd verkracht en 5 anderen verdwenen.
Verantwoordelijk voor de misdaden waren 14 leden van de Papoea politie. 4 van hun superieuren werden schuldig bevonden wegens nalatigheid om in te grijpen en wegens het niet laten vervolgen van de daders.Bij het Wamena incident stierven 9 mensen. Ook hier werden dorpen aangevallen. Duizenden bewoners vluchtten weg en 42 van hen stierven alsnog in vluchtelingenkampen. 38 Mensen werden gemarteld, terwijl 15 anderen werden gearresteerd.
Zeker 164 TNI leden van de Trikora en andere strijdkrachten waren verantwoordelijk voor deze schendingen. Ook hier was geen sprake van gerechtelijke vervolging, aldus het rapport.9.9.2004: Associated Press:  Autobom explosie bij Australische ambassade .
In Jakarta kwamen 7 mensen om bij bovengenoemde explosie en bijna 100 mensen raakten gewond.
Voor zover bekend zijn er geen buitenlanders bij betrokken. Er werd een link gelegd naar de al Qaeda groepering. De ambassade is voor onbepaalde tijd gesloten.

14.9.2004: Van Patsy Spier:
Superintendent Boy Salamuddin zal leiding gaan geven aan een nieuw onderzoeksteam van 25 leden, dat een FBI onderzoek zal bijstaan naar de overval op 31 Aug. 2002, waarbij 2 Amerikaanse onderwijzers en 1 Indonesiër omkwamen.
Deze affaire is uitvoerig besproken en mogelijke dader zou Anthonius Wamang zijn. Hiertegen kwam veel weerstand en komt ongeloofwaardig over, want men ziet dit als een manoeuvre om de Amerikaanse militaire hulp weer te kunnen hervatten, die was gestopt na het Oost Timor drama.
Het toeval wil dat Silaen indertijd dienst deed bij de Indonesische politie in Oost Timor. Silaen is de chef van de provinciale politie in West Papua.
Hij en andere top officieren gingen tekeer tegen de burgerbevolking, hetgeen ontaardde in moorden, verdwijningen, deportatie etc. .     1500 Timorezen kwamen om gedurende en na de volksstemming voor onafhankelijkheid.
Niemand werd vervolgd. Silaen en 15 andere officieren gingen vrij uit en sommige, waaronder Silaen werden gepromoveerd en te werk gesteld in andere regio’s, die onafhankelijkheid zoeken van Jakarta.

Naar verluidt zou het nieuwe onderzoek een maand in beslag nemen. Afwachten dus.

14.9.2004: Radio Australië – Mensenrechten activist sterft op vlucht naar Nederland.
De bekende Indonesische mensenrechten advocaat, Munir, is gedurende zijn vlucht naar Nederland in het vliegtuig gestorven.
Munir was 38 jaar en gespecialiseerd in mensenrechten schendingen door het militaire regiem, in Oost Timor als wel in Papua en Aceh.
Hij stichtte de Indonesische Mensenrechten Organisatie en de Commissie voor vermiste personen en slachtoffers van geweld, Kontras genaamd.
In 2000 werd Munir gekozen als “Young leader of the Millennium in Asia”, door het Azië Week Magazine – en ook man van het jaar – gekozen door een moslim sectie.
Aan boord van het vliegtuig kreeg hij nog medicijnen toegediend, hij viel in slaap en stierf 3 uur voor aankomst in Amsterdam.
Munir nam nooit geen blad voor de mond en bezorgde de top van het militaire regiem vaak rode oortjes.
Hij had een groot aandeel  in de val van toenmalige president Suharto en genoot veel prestige.
Hij wordt beschouwd als de grootste mensenrechten activist van Indonesië van de afgelopen 10 jaar.
Waarschijnlijk wordt er autopsie verricht om iets te weten te komen over de doodsoorzaak.
De reden hiervoor zal duidelijk zijn.

16.9.2004: Nieuws via Elsham: Vuurcontact OPM/TNI
In het district Puncak Jaya (Mulia) was er vuurcontact tussen leden van de OPM en het Indonesisch leger.
De schermutselingen begonnen ca. 8.30 plaatselijke tijd en duurden 1 uur.
1 Vrijheidsstrijder werd gedood en 1 Indonesische militair werd gewond naar Jayapura afgevoerd.

17.9.2004: Oost Timor  Actie Netwerk – John Miller: Brief naar Colin Powell.
Washington: Meer dan 70 vertegenwoordigers van V.S. organisaties schreven vandaag een brief naar Secret. Gen. Colin Powell om de Bush regering ervan te weerhouden de militaire hulp aan Indonesië te hervatten.
De organisaties stellen dat Indonesië eerst aan de vastgestelde voorwaarden moet voldoen.
In de brief stellen de organisaties dat het Indonesische militaire regiem op grote schaal mensenrechten schennis pleegt in Aceh en West Papua en in nog andere gebieden.
De hulp hervatten zou de democratische hervorming  schaden en het zou ook de burger regering benadelen t.o.v. het militaire regiem.
De brief is ondertekend door allerlei kerkelijke instanties, Pax Cristi, etc. en ook door het West Papua Action Network.

22.9.2004: Associated Press: Helicopter gecrashed, piloot omgekomen.
Op Maandag 21.9 is een Bell helicopter in het Soba Ninia gebied , nabij Komamil neergestort.
De piloot, een 30 jarige Amerikaan,Neil Roesler is daarbij omgekomen. Hij vloog in een helicopter van de Zwitserse Evangelische Helimission
Een reddingsteam van Freeport/Mimika ontdekte het wrak de andere dag. Inheemsen hadden het lichaam al uit het wrak gehaald. Er waren geen passagiers aan boord.
De helicopter was opgestegen vanaf Obokoin en had om 16.30 in Wamena moeten landen.
Het laatste bericht werd gehoord 15 minuten voor de landing in Wamena, vertelde Jonathan Raney van de MAF(Mission Aviation Fellowship) aan verslaggevers.
Neil Roesler zal Woensdag in Wamena worden begraven. Hij was getrouwd en laat  zijn vrouw Sandy  achter met 2 kleine kinderen.

25.9.2004: ETAN(East Timor Action Network) J.M.Miller – Karen Orenstein.
Amerikaanse Senaat houdt ban op IMET hulp aan Indonesië ( zie bericht van 17.9.2004)

De Amerikaanse Senaat heeft ervoor gekozen nog geen IMET hulp te verstrekken , zolang het Indonesische leger en regering niet voldoet aan de gestelde voorwaarden om voor die hulp in aanmerking te komen.
Zo is er niet de vereiste medewerking bij het FBI onderzoek naar de moord op V.S. burgers in West Papua.
De beperking van IMET hulp en wapenleveringen geeft een belangrijk signaal af aan de Indonesische regering en laat zien dat het Amerikaans Congres veel waarde hecht aan de democratische vorderingen in Indonesië, stelt John Miller, woordvoerder van de ETAN.
Veel congresleden zijn niet tevreden met het Indonesische niveau van samenwerking om de verschrikkelijke overval in West Papua op te lossen, vertelde Karen Orenstein, Coördinator van ETAN in Washington.
Indonesië moet nu eenmaal voldoen aan de gestelde voorwaarden, inclusief de verantwoording voor mensenrechten schennis in Oost Timor en Indonesië.
In feite gaat het militaire regiem gewoon door met de systematische schending van de mensenrechten, speciaal in Aceh en West Papua.
Over het algemeen wordt gedacht, dat de Indonesische marine met betrekking tot mensenrechten schendingen een betere staat van dienst heeft dan het leger.Marineschepen vormden echter een integraal onderdeel van de goed geplande Indonesische operatie, waarbij Oost Timor systematisch werd verwoest en 1/3 van de bevolking gedwongen werd getransporteerd.

In Juli 1998 vermoordde marine personeel vreedzame demonstranten in Biak, West Papua, en dumpte men de lijken in zee. Deze misdaad is nooit onderzocht!! ( Zie hoofdst. 25, massaslachting op Biak- door Kel Dummett) Ik heb het verhaal zelf ook gehoord tijdens mijn verblijf in Biak in November 2003.
Er is een overlevende, die het massagraf kan tonen en bovendien was er een Amerikaans ooggetuige, die werkzaam is op de Amerikaanse ambassade.
Van Indonesische kant is deze slachting glashard ontkend en werden de aangespoelde lijken toegeschreven aan extreme zeegang.
Wat er werkelijk gebeurde is beschreven bij hoofdstuk 25.

Ook in Aceh laat men zich gelden, waarbij vele mensenrechten schendingen plaatsvonden en ook veel burgers omkwamen.
Ook ETAN onderschreef de brief naar Colin Powell, zie 17.9.2004, waarbij 70 organisaties een beroep deden de IMET hulp niet te hervatten.
Het lobby werk zal een steentje hebben bijgedragen en is weer een stap in de richting van de doelen die de ETAN voorstaat. Welke doelen?

De ETAN gaat voor meer democratie, rechtvaardigheid, mensenrechten voor Oost Timor en Indonesië.
De ETAN wil een internationaal tribunaal om die misdaden te berechten die sinds 1975 in Oost Timor hebben plaatsgevonden en men wil Amerikaanse militaire hulp beperken, zolang er geen Indonesische hervormingen plaatsvinden en dat conform de vastgelegde voorwaarden.

1.10.2004: Australia News: West Papua grensgangers mogen zich vestigen in PNG.
De U.N. vluchtelingen organisatie(UNHCR) bood hulp aan een groep van 185 Papoea’s, mannen, vrouwen en kinderen om naar een ander gebied te verhuizen.
Een vliegtuig vloog de groep vanuit Vanimo naar de afgelegen mijnstad Kiunga in de Westelijke provincie. Later varen de vluchtelingen naar Rampsite en vandaar wordt de groep per tractor naar hun bestemming East Awin vervoerd.
De belofte van meer grond, betere voorzieningen en opleidingen en meer rechten was aanleiding om Vanimo te verlaten.
De verhuizing is een belangrijke eerste stap van de vluchtelingen om in PNG te integreren. Mr. Siffointe van de UNHCR zag de verhuizing als een schoolvoorbeeld van vrijwillige verhuizing.
De PNG ziet East Awin als een geschikt gebied voor vluchtelingen en asiel zoekers.
De gezondheidszorg en opleidingsfaciliteiten wordt geregeld door het Katholiek Diocees van Daru/Kiunga.
Zo’n 2500 vluchtelingen wonen hier al. De groep van vandaag kwam uit de groep van 460 die in 2000 in Vanimo arriveerde. Het zijn onafhankelijkheids sympathisanten.

4.10.2004: Van West Papua Action<wpaction@iol.ie         One People, One Soul, Andy Ayamiseba
Onderwerp: Barak Sope doet beroep op de U.N., actie voor West Papua te ondernemen.

Papoea vrijheidsstrijders verwelkomen de onmiskenbare steun die men ontvangt vanuit de Vanuatu regering.
Met de vestiging van een kantoor en goedkeuring van de regering om Papoea vrijheidsstrijders vanuit Vanuatu te laten opereren, fondsen in te zamelen voor de goede zaak etc. etc. .
De nauwe band en steun van zowel Minister President Vohor en Minister van Buitenlandse Zaken, Barak Sope, richting Papoea affaire, is nog nooit zo goed geweest.

Barak Sope probeert het Pacific Forum te bewegen de West Papua affaire op de agenda te zetten en nu tijdens de V.N. Vergadering in New York hield hij een gepassioneerde speech om hetzelfde ook op de V.N. agenda te krijgen.

Hij stelt: “De V.N. moet consequent zijn bij hun beslissingen voor erkenning en respect tonen voor de fundamentele rechten voor zelfbeschikking ten aanzien van het Papoea volk.
De waarheid omtrent de zogenaamde Act of Free Choice moet naar boven komen en bekend worden  bij onze Melanesische broeders en zusters en bekend worden bij andere internationale gemeenschappen.
Het is allerbedroevendst wat er in 1962 en 1969  is gebeurd.
Hoe kan de V.N. dit gedogen en de roep om rechtvaardigheid van 3 miljoen mensen negeren?
Wereldleiders uitten keer op keer hun diepe bezorgdheid en hun ontevredenheid over bepaalde beslissingen, die niet eens sporen met hun handvest.
In het geval van West Papua is absoluut niets ondernomen om ook maar iets recht te zetten van de grove schendingen van een internationaal geaccepteerd gebruik.
Het is daarom onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om te kijken naar dit grijze gebied in de historie”

Barak Sope wendde zich ook tot de V.N. om een Commissie van Onderzoek te laten instellen over het gebeuren in 1969, de Act of Free Choice.
Ook verzocht hij om een “fact finding mission” om de mensenrechten schennis in West Papua te onderzoeken en hij verzocht voor herplaatsing van West Papua op de lijst van Non-self-Governing-Territories.

Opmerking: Dit zijn essentiële punten en zijn ook uit mijn hart gegrepen.
Persoonlijk zet ik grote vraagtekens bij de integriteit van de V.N. Dit slaat op de periode van 1962, het New York Akkoord, tot en met 1969, het jaar van het referendum.
Gebleken is dat er sprake is geweest van frauduleuze handelingen, manipulaties, het negeren van enige inspraak van de kant van de Papoea’s, zelfs het Akkoord werd niet nageleefd.
V.N. waarnemers waren niet eens ter plekke en bewust liet men Indonesiërs hun gang gaan.
De Papoea’s werden bij voorbaat geen enkele kans geboden om te komen waar men wilde komen, de onafhankelijkheid.
V.N. waarnemers hebben dit ook toegegeven! Er werd hun het zwijgen opgelegd.
Wie moet men nu verantwoordelijk houden voor onjuiste beslissingen die vandaag de dag miljoenen levens bedreigen.
De wereld is blijkbaar naïef, hoort iemand een Indonesische president iets zeggen over schending van mensenrechten?
West Papua is een tijdbom. Het is nu 41 jaar onderdrukt en er heeft genocide plaatsgevonden.
Zelfs Nederland met zijn normen en waarden hoog in het vaandel roert zich niet.
Nederland als voormalig kolonist moet dit toch zien als verraad aan de Papoea’s en had toch wel enig tegenwicht kunnen bieden.
De druk werd indertijd opgelegd door de V.S. en het V.N. huiswerk werd tot stand gebracht in het geopolitieke klimaat van die periode.
Men weet echter wat er sindsdien gebeurde, maar de vele verzoeken om internationaal toezicht waren tot dovemans oren gericht.
Om een indruk te krijgen hoe er werd gekozen kunt U de rubriek tradities en gewoonten aanklikken op de home pagina. Lees het verhaal van de zoon van de krokodillenman. Ori Hokujoku was een van die kiesmannen en lees hoe een van die generaals de Papoea’s zit te treiteren.

Er werd wel veel stampei gemaakt om een zekere marinier in Irak die een Irakees zou hebben neergeschoten.
De verhoudingen zijn echt helemaal zoek!   Te belachelijk voor woorden! Treurig is het.
Hoe te denken over acties van Indonesische militairen op bevel van hooggeplaatste officieren om kampongs in West Papua te overvallen en op alles en iedereen schieten, mannen, vrouwen en zelfs kinderen. Zelfs varkens worden gedood en tuinen worden vernield.
Wat doet men eigenlijk met de vele rapporten? Betreffende rapporten maken duidelijk dat het Indonesische leger veelal bestaat uit misdadigers met bevelvoerende officieren, die zich elders al schuldig hebben gemaakt aan schendingen van de mensenrechten.
Lees deze website!

Gerard Thijssen

5.10.2004: Associated Press: Yudhoyono wint de presidentsverkiezing.
Hoewel nog niet alle stemmen zijn geteld, is het zeker, dat de gewezen 4 sterren generaal Susilo Bambang Yudhoyono de nieuwe president van Indonesië wordt.
Ca 123 miljoen Indonesiërs hebben gestemd en de stemming is vreedzaam verlopen.
De 55 jarige Yudhoyono volgde zijn officiersopleiding in de V.S. en is ook vrij populair in de V.S. .
Hij wordt algemeen gezien als een betere partner dan Megawati.
Yudhoyono wil zich richten op de economie, het bestrijden van corruptie en het verschaffen van banen.
Yudhoyono zal de 6e president worden en is de 4e na Suharto.

12.10.2004: WP Nieuws: Moorden, intimidatie en terreur.
In September en Oktober zijn er een aantal meldingen geweest, waarbij het Indonesische leger, goed getraind en toegerust door Westerse mogendheden, jacht maakte op inheemse Papoea’s, die het niet eens zijn met de activiteiten van buitenlandse investeerders in het gebied.

In Oktober gaf Maj.Gen. Nurni Zailan bevel om in het Paniai gebied van Enarotali, district Obano, dorpen aan te vallen en huizen en tuinen te vernielen.
Volgens een rapport van WP Nieuws waren 5 dorpen het doelwit van de recente militaire operatie:
Tipakotu, Kotomoma, Yametadi, Uakotopa en Wiyogei.
De aanval werd ‘s morgens vroeg ingezet waarbij het leger het vuur opende.
De bevolking verspreidde zich en vluchtte in doodsangst het oerwoud in. Er viel 5 doden en 10 andere raakten ernstig gewond.
De 5 doden waren 5 lokale dorpelingen:
1)Yusak Pigome (ouderling)
2)Elisabet Boma (moeder)
3)Rev. Yusuf Tebay (dominee)
4)Benny Uti (jongeling)
5)Bernadus Pigai (kind)

Niet alleen mensen , maar ook varkens en andere huisdieren werden gedood tijdens de militaire actie.

In Wamena, 2 uur vliegen van Obano, werden 2 Papoea’s berecht. Zij kregen 15 en 20 jaar gevangenisstraf opgelegd.
Het gaat hier om een affaire uit 2000. Beide Yerengga Murib en Jigi Jigibalom werden zonder enig bewijs van een delict berecht.

Een paar weken eerder op 14.9.2004 werden 2 Papoea’s in het Ilu district van Puncak Jaya gebied doodgeschoten.
De dochter van Elis Tabuni is in kritische toestand, Haar vader stierf ter plekke.
Betreffende moorden, intimidatie en terreur worden systematisch door leger en politie uitgevoerd en ondanks internationale druk gaat dit gewoon door.
Zelfs Radio Nederland rapporteerde al op 3 September dat het leger systematisch arrestaties verricht en terreur uitoefent.
De Indonesische organisatie van de mensenrechten meldde aan Radio Nederland dat deze brutale praktijken gesteund worden door de staat.
Deze commissie is ook van mening dat de beschreven gewelddadigheden in West Papua thuishoort onder de categorie als een grove schending van staats misdaad tegen de menselijkheid.

Er zijn reeds oneindig veel rapporten verschenen met verzoeken om in te grijpen. Betreffende rapporten komen van allerlei organisaties, worden verspreid en belanden bij de hoogste instanties, o.a. bij Kofi Annan.  Er wordt druk uitgeoefend en daar blijft het blijkbaar bij.
Wat wel gebeurd is, is dat Amerikaanse congresleden de IMET hulp hebben opgeschort, maar dat komt grotendeels op het conto van Patsy Spier. Ook de brief gericht aan Kofi Annan, zie 17.9.2004 zal zeker hebben bijgedragen. President Bush kreeg dus niet zijn zin!

Het militaire regiem zit te stevig in het zadel en misdadigers van schending van de mensenrechten worden in Indonesië  door generaals als helden betiteld, als het gaat om het vermoorden van Papoea’s.
Met de rechtspraak is het ook droevig gesteld. Papoea’s worden om niets jarenlang opgesloten.
De dader van de bewezen moord op Papoea leider Theys Eluay op 11.11.2001 kreeg slechts 3 jaar, terwijl andere werden vrijgelaten. Van de toenmalige chauffeur Aris Masoka is nooit meer iets vernomen, ondanks de smeekbeden van zijn ouders.

Dan zijn er nog de multinationals die opkomen voor hun belangen en niet geïnteresseerd zijn in natuur, leefomstandigheden en humaniteit.
Zij plunderen en vernietigen de leefomstandigheden van de Papoea’s, die dicht bij hun werkgebieden wonen.
Papoea’s die zich profileren en uitkomen voor hun mening worden vermoord.
Dit gebeurt er tegenwoordig in West Papua.

Mening:

Neem als voorbeeld Jigi Jigibalom, die zo maar 20 jaar gevangenisstraf krijgt opgelegd.
Zij wordt als verdachte aangemerkt voor een affaire wat speelde in het jaar 2000 en welke affaire ook op deze website werd belicht.
Toen zij voor de 2e keer werd opgepakt, heb ik haar nog een kaart gestuurd.
Toen zij voor de eerste keer werd gearresteerd, werd er een losgeld betaald voor haar vrijlating, blijkbaar wordt zij als staatsgevaarlijk beschouwd.

Het geeft aan dat er veel mis is en internationaal toezicht zou een heel goede zaak zijn, al was het alleen maar om duidelijk te maken dat men niet straffeloos door kan gaan met schendingen van de mensenrechten.
West Papua wordt een tijdbom, ook al omdat het behoort tot de op een na armste provincie van Indonesië, terwijl het eigenlijk qua natuurlijke rijkdommen als de rijkste provincie kan worden beschouwd.

15.10.2004: Jakarta: 5 doden bij overval
Bij een overval op een konvooi van 5 auto’s zijn 5 Indonesische burgers omgekomen.
In de auto’s zaten werknemers van PT Modern Technical, 5 werknemers konden ontsnappen.
Het gebeurde vond plaats in de buurt van Mulia, toen het konvooi werd aangevallen door een grote groep Papoea’s.
Er is nog geen volledig rapport, maar men vermoedt dat het gaat om leden van de OPM.
Soldaten probeerden de lichamen van de slachtoffers te bergen, dit werd echter bemoeilijkt, doordat de aanvallers 5 bruggen hadden vernield, die Mulia met Ilu verbinden.
Uit veiligheidsoverwegingen zijn 26 werknemers van het bedrijf naar Wamena geëvacueerd.
Naar aanleiding van dit incident zijn ook honderden inwoners van Ilu geëvacueerd.
Sinds 1963 biedt de OPM op kleine schaal weerstand tegen de Indonesische inlijving, maar zelden worden er burgers aangevallen.

19.10.2004: Jakarta Post – Voorpagina nieuws – Ridwan Max Syabat
Papoea’s verzoeken om speciale autonomie.

Papoea’s doen een beroep op de gekozen president Susilo Bambang Yudhoyono de speciale autonomie wet voor Papua te laten ingaan en de bestaande problemen in de provincie op te lossen.
Afgelopen Woensdag en Donderdag was er een vergadering tussen Papoea leiders en activisten om een dergelijk verzoek naar Yudhoyono te laten uitgaan en de wet 21/2001, de speciale autonomie in werking te stellen en om de opdeling in 3 provincies te herzien.

Dominee Karel Phil Erari, woordvoerder van het nationale Forum voor mensenrechten vraagstukken (FNKHP), die de vergadering organiseerde, vertelde in een persconferentie dat regeringsleiders, religieuze en informele leiders de gebeurtenis hadden bijgewoond.
Wij hebben Susilo toevertrouwd dat het laten ingaan van deze wet zal helpen om de problemen op te lossen.
Anders wordt de frictie tussen Jakarta en Papua steeds groter.
De FNKHP zal worden voorgezeten door Susilo.
Karel gaf aan, dat Papoea’s waren gekomen om hun wantrouwen over het door Megawati gevoerde beleid in Papua te tonen , in het bijzonder over de opdeling.
Betreffende opdeling in 3 provincies ondermijnde de speciale autonomie wet.
Megawati weigerde de MRP (Papoea Volksvertegenwoordiging) op te richten met als mandaat de hoogste wetgevende macht in Papua, zoals vastgelegd.
Het is dus eigenlijk verraad aan de speciale autonomie wet en het vormen van nieuwe provincies behoeft de goedkeuring van de MRP, aldus Karel.
De MRP is er echter nog niet.
Agus Sumule, die Karel vergezelde naar de persconferentie, zei:”Susilo zou de verwachtingen van de Papoea’s levend moeten houden en de instructie van Megawati moeten herroepen.
Het biedt Susilo een goede kans de Papoea’s voor zich te winnen”.
De meerderheid van de Papoea’s heeft nog geen voordeel gehad bij hetgeen de Indonesische regering beloofde, erger nog: Papua zit met een HIV/Aids crisis.

Papoea’s eisen nieuw referendum:
In Jayapura protesteerden Maandag ca 500 demonstranten voor het houden van een nieuw referendum.
De groep onder de vlag van “the Papua Civilian Coalition for Human Rights” en “Student’s Alliance beriepen zich op de ondemocratische referendum van 1969, hetgeen resulteerde in inlijving bij Indonesië en dat er daarom een nieuw democratisch referendum moest worden gehouden.
Filep Karma, een demonstrant, zei, dat herhaling van het referendum de beste keus was voor Indonesië om het conflict in Papua te beëindigen.

Opmerking: Het lijkt mij uiterst gevaarlijk om in een dergelijk politiek klimaat zulke demonstraties te houden. Gelukkig speelt het zich af in de hoofdstad Jayapura, anders was men zijn leven niet zeker!

21.10.2004: National News – Dewi Santoso : Aids verspreiding veroorzaakt door armoede en te weinig voorlichting.

Ondanks een uitgebreide campagne om het HIV/AIDS virus in Papua te bestrijden, groeit het aantal mensen dat met dit dodelijk virus is besmet en dit maakt Papua tot een van de ergste besmette gebieden.
Gebrek aan voorlichting en de wijdverspreide armoede zijn veelal de oorzaak van de scherpe stijging van HIV/AIDS gevallen.
Data van Unicef tonen aan dat er in de afgelopen periode 406 nieuwe gevallen zijn geconstateerd.
Volgens de V.N. zijn er nu tussen 14000/15000 mensen besmet.
Over geheel Indonesië is de schatting 80000/130000.
Uit een onderzoeksrapport van Unicef in 2003/2004 blijkt, dat Papoea studenten tussen 13 en 15 jaar niet geïnformeerd blijven  over het HIV/AIDS probleem.
Meer dan 60% van de jeugd gebruikt geen condooms bij seks. Er wordt veel te weinig aandacht aan besteed.

Nederland heeft het belang van voorlichting in het gevecht tegen HIV/AIDS ingezien en er is nu een overeenkomst getekend met Unicef om maatregelen te steunen, die de verspreiding met het virus moeten tegengaan.
Het gaat hier om 5 gebieden in Papua: Biak,Manokwari, Jayapura, Jayawyaya en Sorong.
De Nederlandse regering schenkt US $ 1.6 miljoen voor het samenwerkingsprogram.

23.10.2004: Jakarta Post:  Papoea gedood
Het Indonesisch leger liet via Gen.Maj. Zainal weten, dat men op Lima Jari Hill in het Puncak Jaya gebied een Papoea had doodgeschoten.
Het zou hier gaan om een lid van de OPM.
Een groep Papoea’s heeft onlangs 5 emigranten uit Makassar gedood en het leger is nu bezig het gebied uit te kammen en om de lichamen te zoeken en te bergen.